Kishatárforgalom

Kishatárforgalmi engedély – Általános tudnivalók

A kishatárforgalmi engedély birtokosa többszöri vízummentes beutazásra és hat hónapon belül legfeljebb három hónapos tartózkodásra jogosult Magyarország határ menti területén. A beutazás célja különösen szociális, kulturális, családi vagy gazdasági célú tartózkodás lehet. A dokumentumot Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa állítja ki.

Az engedély területi érvényessége

Az engedéllyel a határ menti terület azon településeire lehet beutazni, amelyek a határtól számított 50 kilométeres sávban helyezkednek el. Ezeket a mellékelt településlista tartalmazza. Más településekre vízum nélkül, pusztán csak a kishatárforgalmi engedély birtokában beutazni nem lehet. A határőrség, illetve a rendőrség úgynevezett mélységi ellenőrzésekkel biztosítja, hogy a kishatárforgalmi engedélyek birtokosai ne hagyják el a határövezetet.

Ki jogosult az engedély kiváltására?

Az engedély kiváltására azok a személyek és közvetlen családtagjaik (házastárs, kiskorú és eltartott gyermekek) jogosultak, akik a mellékelt listán szereplő ukrajnai települések valamelyikén az engedély kiváltását megelőzően legalább 3 éve bejelentett, állandó lakcímmel rendelkeznek. Az engedély kiváltására jogosult személy házastársa, kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), illetve a házastárs kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermeke akkor is kaphat kishatárforgalmi engedélyt, ha ők a határ menti területen kevesebb, mint 3 éve rendelkeznek állandó lakóhellyel.

Érvényességi idő

A kishatárforgalmi engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg az úti okmány érvényességi idejét, és legfeljebb öt évre adható ki. A minimális érvényességi idő egy év.

Díj

A kishatárforgalmi engedély kiállítási díja 20 euró.

A nyugdíjasok, 18 évesnél fiatalabb gyermekek és 21 évesnél fiatalabb eltartott gyermekek, valamint a fogyatékos személyek díjmentesen juthatnak hozzá az engedélyhez. A díjmentességre jogosító státuszt támogató dokumentummal kell igazolni (pl. nyugdíjas igazolvány, diákigazolvány, stb.).

Beutazás és tartózkodás

A kishatárforgalmi engedély többszöri beutazásra, és hat hónapon belül legfeljebb három hónapos tartózkodásra jogosít Magyarország területén a határtól számított 50 kilométeres sávban.

Elbírálási idő

Az engedély iránti kérelem a benyújtástól számított harminc napon belül kerül elbírálásra.

A kishatárforgalmi engedély formátuma

A kishatárforgalmi engedély bankkártya nagyságú plasztikkártya-formában kerül kiadásra.

A kishatárforgalmi engedély iránti kérelem benyújtásának módja

Az engedély kérelmezéséhez az ungvári és beregszászi magyar külképviseleteken ingyenesen beszerezhető, illetve az ungvári főkonzulátus internetes oldaláról a „Letölthető dokumentumok” menüpont alól letölthető és kinyomtatható kérdőívek kitöltése szükséges.

A kérelmet minden esetben kizárólag személyesen lehet benyújtani, mivel a kérelem benyújtásakor minden kérelmezőtől biometrikus azonosító (ujjnyomat), aláírás és fénykép felvételére kerül sor. Ujjnyomatot azok a kérelmezők kötelesek adni, akik a kérelem benyújtásakor a 6. életévüket már betöltötték

A kérelem beadásakor személyes elbeszélgetésre is sor kerülhet. Az engedély kiadásáról a konzul dönt.

A kérelem benyújtásához szükséges támogató dokumentumok

1. A kérelmezőnek az engedélykérelem benyújtásakor be kell mutatnia a határ átlépésére jogosító, érvényes útlevelét. Amennyiben a kérelmező útlevele a kérelem benyújtásának időpontjában kevesebb, mint egy évig érvényes, kishatárforgalmi engedély nem adható.

2. A kérelmezőnek igazolnia kell a lakcímét a következő okmányok valamelyikével:

- a lakcím igazolására szolgáló regisztrációs bejegyzést tartalmazó személyazonosító igazolvány;

- a lakcím igazolására szolgáló regisztrációs bejegyzést tartalmazó ukrán útlevél;

- az illetékes ukrán hatóság által az állandó lakcímről kibocsátott igazolás.

3. A díjkedvezményre jogosultak, illetve a 3 éves helyben lakás alól mentesülők esetében további dokumentumok szükségesek:

- 3 éves helyben lakás alól mentesülők: házastárs, kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermek (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), valamint a házastárs kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is) – a családi kapcsolat igazolható házassági/születési anyakönyvi kivonattal

- díjkedvezményre jogosultak:

o fogyatékos személyek – fogyatékos igazolvány (fényképes rokkantsági nyugdíjkönyv) nyugdíjasok

o 21 év alatti eltartott gyermekek – diákigazolvány

o nyugdíjasok - nyugdíjas igazolvány

A támogató dokumentumokat minden esetben eredetiben be kell mutatni és csatolni kell róluk másolatot.

Fellebbezés

Az elutasító döntéssel szemben a döntés megismerését követő 15 naptári napon belül fellebbezést lehet benyújtani a konzuli tisztviselőnél. A fellebbezést az ügyfél, vagy szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja nyújthatja be, magyarul, vagy az Európai Unió más hivatalos nyelvén. A fellebbezés feltétele, hogy a fellebbezés benyújtásával (beérkezésével) egyidejűleg a fellebbezés díja a konzulátushoz befizetésre kerüljön. A fellebbezés díja 10 euró, amelyet annak is meg kell fizetnie, aki az elsőfokú eljárásban díjmentesen adta be a kérelmét – a díj csökkentésére vagy elengedésére nincs lehetőség. A fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter bírálja el, amelynek határideje a benyújtástól számítva 30 naptári nap. Ezt a határidőt semmilyen indokkal nem lehet lerövidíteni, erre irányuló kérelmet nem lehet előterjeszteni. A fellebbezési eljárás ideje alatt a másodfokú hatóság további támogató dokumentumokat kérhet be, valamint az ügyfél (különösen az, akivel az elsőfokú eljárásban nem készült személyes interjú) berendelhető a konzulátusra személyes interjú lefolytatására.

A határ átlépése kishatárforgalmi engedély birtokában

Kishatárforgalmi engedély birtokában is a határt csak a határátkelőhelyeken, s a nyitvatartási időben lehet átlépni. A kishatárforgalmi engedéllyel történő határátlépés esetén a határőr az úti okmányba nem pecsétel. A magyarországi tartózkodás időtartamának nyomon követését a határőrség számítógépes nyilvántartása teszi lehetővé.

A kishatárforgalmi engedély elvesztése

Amennyiben a jogosult a kishatárforgalmi engedélyét magyar területen veszíti el, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a belépés helye szerinti határőrizeti szervnek. Az illetékes határőrizeti szerv igazolást állít ki arról, hogy a határátlépés érvényes engedéllyel történt, s ezen igazolás birtokában a jogosult visszatérhet Ukrajnába.

A kishatárforgalmi engedéllyel való visszaélés esetén alkalmazható szankciók

A kishatárforgalmi engedéllyel való visszaélés esetén a jogsértővel szemben alkalmazható

szankciók a következők: kötelezés Magyarország területének elhagyására; idegenrendészeti kiutasítás és beutazási és tartózkodási tilalom, valamint beutazási és tartózkodási tilalom. Beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése azt vonja maga után, hogy a kérelmező vízummal sem utazhat be Magyarországra.

A kishatárforgalmi engedéllyel való visszaélés a későbbi vízumkérelem elutasítását vonhatja maga után! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a 6 hónapon belül legfeljebb 3 hónapos tartózkodásra vonatkozó szabályok betartására!

Kishatárforgalmi engedély és vízum

Amennyiben Ön szeretné

- a határövezetet elhagyni,

- Magyarországon kereső tevékenységet folytatni vagy

- 6 hónapon belül 3 hónapnál többet tölteni Magyarországon, úgy ehhez vízumot vagy tartózkodási engedélyt kell igényelnie.

Figyelem! Amennyiben Ön schengeni vízummal és kishatárforgalmi engedéllyel is rendelkezik, a belépéskor a határőrség a beutazás célja alapján fogja elbírálni, hogy az adott belépés vízummal, vagy kishatárforgalmi engedéllyel történik-e (ez utóbbi esetben ugyanis nem helyeznek el beléptető bélyegzőt az útlevélbe).

A magyarországi beutazása előtt mindenképpen gondolja át, hogy valóban csak a mellékelt listán szereplő magyar településeket keresi-e fel, ellenkező esetben ugyanis vízummal kell belépnie az országba!

Ha időközben meggondolja magát, és mégis el akarja hagyni a határövezetet, úgy abban az esetben, ha kishatárforgalmi engedéllyel lépett be az országba, el kell hagynia Magyarország területét, és újból be kell lépnie a vízum birtokában.


A következő ukrajnai településeken állandó lakóhellyel rendelkező személyek jogosultak a kishatárforgalmi engedély kiváltásra az általános feltételeknek megfelelően:

1. Andrijivka – Andrásháza

23. Bilky – Bilke

2. Antalovci – Antalóc

24. Bobovyshche – Borhalom

3. Ardanovo – Árdánháza

25. Boharevytsia – Falucska

4. Asztej – Asztély

26. Botfalva – Botfalva

5. Babicsi – Bábakút

27. Boroniava – Husztbaranya

6. Badalovo – Badaló

28. Borzhava – Nagyborzsova

7. Badiv – Badótanya

29. Borzhavske – Nagycsongova

8. Bakosh – Kisbakos

30.Botar – Batár

9. Balazher – Balazsér

31. Bresztyiv – Ormód

10. Baranyntsi – Baranya

32.Brid – Boród

11.Barbovo – Bárdháza

33.Bronka – Szuhabaranka

12. Barkasovo – Barkaszó

34.Bukove – Fakóbükk

13. Barvinok – Börvinges

35. Bukovynka – Beregbükkös

14.Batfa – Bátfa

36. Bushtyno – Bustyaháza

15.Batovo – Bátyú

37. Bystrytsia – Repede

16.Batrad – Bótrágy

38. Chabanivka – Bacsó

17. Velika Bijhany – Nagybégány

39.Chabyn – Csabina

18.Bene – Bene

40. Chaslivtsi – Császlóc

19. Benedykivtsi – Benedeki

41.Chepa – Csepe

20. Berehovo – Beregszász

42. Chereivtsi – Cserház

21. Berehuifalu – Beregújfalu

43.Cherna – Csarnatő

22. Berezynka – Nyírhalom

44.Chernyk – Csernik
45. Chertezh – Ungcsertész

69.Dovhe – Dolha

46. Chertizh – Csertés

70. Dovhe Pole – Unghosszúmező

47. Chervenovo – Cserlenő

71. Drachyno – Újtövisfalva

48. Chervone – Csarondahát

72. Drahynia – Drahinya

49. Chetfalva – Csetfalva

73. Drotyntsi – Tiszaszirma

50. Chikosh-Horonda – Csikósgorond

74. Dubrivka – Ungtölgyes

51. Choma – Tiszacsoma

75. Dubrivka – Dubrovka

52. Chomonyn – Csongor

76. Dubrynychi – Bercsényifalva

53.Chop – Csap

77.Duby – Dubi

54. Chopivtsi – Csapolc

78.Dubyno – Dubina

55. Chornotysiv – Feketeardó

79. Dunkovytsia – Nyíresújfalu

56. Chornyi Potik – Feketepatak

80.Dusyno – Zajgó

57. Chornyi Potik – Kenézpatak

81.Dyida – Beregdéda

58. Chynadiiovo – Szentmiklós

82.Esen – Eszeny

59. Danylivka – Danilovka

83. Fanchykovo – Fancsika

60. Danylovo – Husztsófalva

84. Fertesholmash – Fertősalmás

61. Demechi – Demicsó

85. Forholan’ – Forgolány

62.Dertsen – Dercen

86.Fornosh – Fornos

63. Deshkovytsia – Deskófalva

87.Haidosh – Nagygajdos

64. Dilok – Blizsnyigyilok

88.Halabor – Halábor

65. Dilok – Beregpapfalva

89.Haloch – Gálocs

66.Diula – Szőlősgyula

90. Handerovytsia – Klastromfalva

67. Domboky – Dombokpuszta

91.Hat – Gát

68. Dorobratovo – Drágabártfalva

92.Hecha – Mezőgecse
93. Hertsivtsi – Hegyrét

118. Kaidanovo – Kajdanó

94.Heten – Hetyen

119. Kalliv – Kálovi

95.Hetynia – Tiszahetény

120. Kalnyk – Beregsárrét

96.Hlyboke – Mélyút

121. Kamianske – Beregkövesd

97. Holubyne – Galambos

122. Kamianytsia – Ókemence

98.Horbky – Rákospatak

123. Kendereshiv – Kendereske

99.Horbok – Kissarkad

124. Karachyn – Karácsfalva

100. Horinchovo – Herincse

125. Karpaty – Kárpáti

101. Horonda – Gorond

126. Karpovtlash – Kárpótlás

102. Horonhlab – Kisharangláb

127. Kashtanovo – Somitanya

103. Hrabovo – Szidorfalva

128. Keretsky – Kerecke

104. Hreblia – Felsőkaraszló

129. Khmilnyk – Komlós

105. Hrybivtsi – Gombás

130. Kholmets – Korláthelmec

106. Hudia – Gödényháza

131. Kholmok – Homok

107. Huniadi – Hunyadi

132. Kholmovets – Hömlőc

108.Hut – Gut

133. Khudlovo – Horlyó

109.Huta – Unghuta

134. Khust – Huszt

110. Ilkivtsi – Ilkó

135. Khustets – Husztecpatak

111. Ilnytsia – Ilonca

136. Khyzha – Kistarna

112. Imstychovo – Misztice

137. Kidosh – Kigyós

113. Irliava – Ungsasfalva

138. Kinchesh – Kincsestanya

114. Irshava – Ilosva

139. Kinlod – Kinlód

115. Ivanivtsi – Iványi

140. Kireshi – Kőrösös

116. Ivashkovytsia – Iváskófalva

141. Klenovets – Frigyesfalva

117.Iza – Iza

142. Kliachanovo – Klacsanó
143. Kliucharky – Várkulcsa

168. Lalovo – Beregleányfalva

144. Klochky – Lakatosfalva

169. Lavky – Lóka

145. Klymovytsia – Kelemenfalva

170. Letsovytsia – Kislécfalva

146. Kobalevytsia – Gálfalva

171. Ljahivci – Lehóc

147. Kolchyno – Kölcsény

172. Linci – Unggesztenyés

148. Kontsovo – Koncháza

173. Lisarnia – Erdőpatak

149. Kopashnovo – Gernyés

174. Lokhovo – Beregszőllős

150. Kopynivtsi – Nagymogyorós

175. Lokit – Nagyábránka

151. Korolevo – Királyháza

176. Lopushanka – Lombos

152. Korytniany – Kereknye

177.Loza – Füzesmező

153. Koshelovo – Keselymező

178. Lukovo – Lukova

154. Koszony – Mezőkaszony

179. Lunka – Lonka

155. Koszino – Kockaszállás

180. Lypcha – Lipcse

156. Krainia Martynka – Végmártonka

181. Lypetska Poliana – Lipcsemező

157. Krainie – Kálló

182. Lypovets – Hárs

158. Krajnikovo – Mihálka

183. Maiurky – Majorka

159. Kryte – Fedelesfalva

184. Makarovo – Makarja

160. Kriva – Nagykirva

185. Mal.Byihan – Kisbégány

161. Kriva – Tiszakirva

186. Mal.Dobron – Kisdobrony

162. Kuchava – Németkucsova

187. Mal.Heivtsi – Kisgejőc

163. Kushnytsia – Kovácsrét

188. Mal.Kopania – Alsóveresmart

164. Kushtanovytsia – Kustánfalva

189. Mal.Martynka – Mártonka

165. Kuzmyno – Beregszilvás

190. Mal.Rakovets – Kisrákóc

166. Kvasovo – Kovászó

191. Mal.Roztoka – Szőllősrosztoka

167. Kybliary – Köblér

192. Male Popovo – Papitanya
193. Mali Selmentsi – Kisszelmenc

218. Nyzh.Koropets – Alsókerepec

194. Matiiovo – Mátyfalva

219. Nyzh.Remety – Alsóremete

195. Medvedivtsi – Fagyalos

220. Nyzh.Selyshche – Alsószelistye

196. Midianytsia – Medence

221. Nyzhnie Solotvyno – Alsószlatina

197. Mochola – Macsola

222. Obava – Dunkófalva

198. Modorosh – Mogyorós

223. Oblaz – Forduló

199. Mokra – Mokra

224.Okli – Akli

200. Monastyrets – Monostor

225. Okli Hed’ – Aklihegy

201. Mukachevo – Munkács

226. Oleksandrivka – Ósándorfalva

202. Muzhiievo – Nagymuzsaj

227. Oleshnik – Szőlősegres

203. Mykulivtsi – Kismogyorós

228.Onok – Ilonokújfalu

204. Mynai – Minaj

229. Onokivtsi – Felsődomonya

205. Myrcha – Mércse

230. Orikhovytsia – Rahonca

206. Nankovo – Husztköz

231. Orosiievo – Sárosoroszi

207. Nehrovo – Maszárfalva

232. Osava – Darázsvölgy

208. Nevetlensofolu – Nevetlenfalu

233.Osii – Szajkófalva

209. Nevytske – Nevicke

234. Ozhoverkh – Magastető

210. Nov.Davydkovo – Újdávidháza

235. Palad-Komarivtsi – Palágykomoróc

211. Nove Klynove – Újakli

236. Pallo – Palló

212. Nove Selo – Tiszaújhely

237. Pasika – Kishidvég

213. Novobarovo – Újbárd

238. Pastilky – Kispásztély

214. Novoselytsia – Sósfalu

239. Patskanovo – Patakos

215. Novoselytsia – Kisrétfalu

240. Pavshyno – Pósaháza

216. Novoselytsia – Újkemence

241. Perechyn – Perecseny

217. Nyzh.Bolotne – Alsósárad

242. Perekhrestia – Tiszakeresztúr
243. Petrivka – Kiseszeny

268. Rozivka – Ketergény

244. Pidhirne – Oláhcsertész

269. Ruska Dolyna – Oroszvölgy

245. Pidhorb – Hegyfark

270. Ruska Kuchava – Oroszkucsova

246. Pidvynohradiv – Szőllősvégardó

271. Ruske – Orosztelek

247. Pijterfolvo – Tiszapéterfalva

272. Ruske Pole – Úrmező

248. Pistrialovo – Pisztraháza

273. Ruski Heivtsi – Oroszgejőc

249. Plavia – Zsilip

274. Ryski Komarivtsi – Oroszkomoróc

250. Ploskanovytsia – Ploszkánfalva

275. Sasovo – Tiszaszászfalu

251. Popovo – Kispapi

276. Serednie – Szerednye

252. Poroshkovo – Poroskő

277. Serne – Szernye

253. Posich – Posics

278. Shaian – Sajántelep

254. Potochok – Kispatak

279. Shalanky – Salánk

255. Pryborzhavske – Zárnya

280. Shchaslyve – Szerencsfalva

256. Prytysianske – Csonkás

281. Shenborn – Alsóschönborn

257. Pushkino – Puskino

282. Shkurativtsi – Bereghalmos

258. Puzniakivts – Szarvasrét

283. Shom – Som

259. Raifanovo – Rafajnaújfalu

284. Shyroke – Felsősárad

260. Rakosh – Rákos

285. Shyshlivtsi – Sislóc

261. Rakoshyno – Beregrákos

286. Siltse – Beregkisfalud

262. Rakovo – Rákó

287. Simer – Ószemere

263. Rativtsi – Nagyrát

288. Simerky – Ujszemere

264. Rokosovo – Rakasz

289. Siuriuk – Szurjuk

265. Romochevytsia – Romocsafalva

290. Siurte – Szürte

266. Rososh – Kopár

291. Slopovyi – Szlopony

267. Rostoviatytsia – Rosztovátovci

292. Smolohovytsia – Kisábránka
293. Sobatyn – Szombati

318. Turia-Pasika – Turjavágás

294. Sofiia – Zsófiafalva

319. Turi-Remety – Turjaremete

295. Sokyrnytsia – Szeklence

320. Turychky – Kisturjaszög

296. Solomonovo – Tiszasalamon

321. Turytsia – Nagyturjaszög

297. Solovka – Szalóka

322. Tyihlash – Kistéglás

298. Stanovo – Szánfalva

323. Tysaahtelek – Tiszaággtelek

299. Star.Davydkovo – Ódávidháza

324. Tysaashvan – Tiszaásvány

300. Steblivka – Száldobos

325. Tysauifalu – Tiszaújfalu

301. Storozhnytsia – Őrdarma

326. Tysobyken’ – Tiszabökény

302. Strabychovo – Mezőterebes

327. Uzhhorod – Ungvár

303. Stroine – Malmos

328. Vary – Vári

304. Strypa – Sztrippa

329. Vel.Bakta – Nagybakta

305. Sukha – Szuha

330. Vel.Berehy – Nagybereg

306. Suskovo – Bányafalu

331. Vel.Dobron – Nagydobrony

307. Svaliava – Szolyva

332. Vel.Geivtsi – Nagygejőc

308. Svoboda – Szloboda

333. Vel.Komiaty – Magyarkomját

309. Syniak – Kékesfüred

334. Vel.Kopania – Felsőveresmart

310. Tarnivtsi – Ungtarnóc

335. Vel.Lazy – Nagyláz

311. Tekovo – Tekeháza

336. Vel.Luchky – Nagylucska

312. Tiachiv – Técső

337. Vel.Palad – Nagypalád

313. Topolyn – Topolin

338. Vel.Rakovets – Nagyrákóc

314. Trosnyk – Tiszavásár

339. Vel.Roztoka – Felsőhatárszeg

315. Trostianytsia – Nádaspatak

340. Veliatyn – Veléte

316. Tsyhanivtsi – Cigányos

341. Verbove – Csonkás

317. Turia-Bystra – Turjasebes

342. Verbovets – Verbőc
343. Veriatsia – Veréce

368. Zapson – Zápszony

344. Verkh.Koropets – Felsőkerepec

369. Zarichchia – Alsókaraszló

345. Verkh.Remety – Felsőremete

370. Zarichne – Tulanagyágtelep

346. Verkh.Vyznytsia – Felsőviznice

371. Zarichovo – Drugetháza

347. Verkhnia Solotvyna – Felsőszlatina

372. Zatyshne – Tasnád

348. Vertep – Vertepa

373. Zatysivka – Csomafalva

349. Vilkhivka – Ölyvös

374. Zavbuch – Kistar

350. Vilkhovytsia – Olhovica

375. Zavosyna – Szénástelek

351. Vilshynky – Egreshát

376. Zavydovo – Dávidfalva

352. Vinkove – Vinkó

377. Zhborivtsi – Rónafalu

353. Volovytsia – Beregpálfalva

378. Zhniatyno – Isznyéte

354. Vonihove – Vajnág

379. Zhukovo – Zsukó

355. Vorochovo – Kapuszög

380. Zniatsovo – Ignéc

356. Vovkove – Ungordas

381. Zolotarovo – Ötvösfalva

357. Vylok – Tiszaújlak

382. Zubivka – Beregfogaras

358. Vynohradiv – Nagyszőllős

359. Vyshkovo – Visk

360. Yabluniv – Beregnagyalmás

361. Yablunivka – Almástelep

362. Yanoshi – Jánosi

363. Yarok – Árok

364. Zabolotne – Sárdik

365. Zahattia – Hátmeg

366. Zalom – Szakadék

367. Zaluzhzhia – BeregkisalmásA kishatárforgalmi engedélyek birtokában a következő magyarországi településekre lehet beutazni:1. Ajak

24. Csaholc

47. Gacsály

2. Alsóberecki

25. Csaroda

48. Garbolc

3. Alsóregmec

26. Császló

49. Gávavencsellő

4. Anarcs

27. Csegöld

50. Géberjén

5. Apagy

28. Csenger

51. Gégény

6. Aranyosapáti

29. Csengersima

52. Gelénes

7. Baktalórántháza

30. Csengerújfalu

53. Gemzse

8. Balsa

31. Dámóc

54. Gulács

9. Barabás

32. Darnó

55. Györgytarló

10. Bátorliget

33. Demecser

56. Győröcske

11. Benk

34. Dombrád

57. Győrtelek

12. Beregdaróc

35. Döge

58. Gyulaháza

13. Beregsurány

36. Eperjeske

59. Gyügye

14. Berkesz

37. Fábiánháza

60. Gyüre

15. Besenyőd

38. Fehérgyarmat

61. Háromhuta

16. Beszterec

39. Felsőberecki

62. Hercegkút

17. Bodroghalom

40. Felsőregmec

63. Hermánszeg

18. Bodrogolaszi

41. Fényeslitke

64. Hetefejércse

19. Botpalád

42. Filkeháza

65. Hodász

20. Bózsva

43. Fülesd

66. Ibrány

21. Buj

44. Fülpösdaróc

67. Ilk

22. Cégénydányád

45. Füzérkajata

68. Jánd

23. Cigánd

46. Füzérradvány

69. Jánkmajtis70. Jármi

95. Kölcse

120. Nagyhalász

71. Kállósemjén

96. Kömörő

121. Nagyhódos

72. Kántorjánosi

97. Lácacséke

122. Nagyhuta

73. Karcsa

98. Laskod

123. Nagyrozvágy

74. Karos

99. Levelek

124. Nagyszekeres

75. Kék

100. Lónya

125. Nagyvarsány

76. Kékcse

101. Lövőpetri

126. Napkor

77. Kemecse

102. Magosliget

127. Nemesborzova

78. Kenézlő

103. Magy

128. Nyírbátor

79. Kérsemjén

104. Makkoshotyka

129. Nyírbogát

80. Kisar

105. Mánd

130. Nyírbogdány

81. Kishódos

106. Mándok

131. Nyírcsaholy

82. Kishuta

107. Máriapócs

132. Nyírcsászári

83. Kisnamény

108. Márokpapi

133. Nyírderzs

84. Kispalád

109. Mátészalka

134. Nyíregyháza

85. Kisrozvágy

110. Mátyus

135. Nyírgyulaj

86. Kisvárda

111. Méhtelek

136. Nyíribrony

87. Kisvarsány

112. Mérk

137. Nyírjákó

88. Kisszekeres

113. Mezőladány

138. Nyírkarász

89. Kocsord

114. Mikóháza

139. Nyírkáta

90. Komlódtótfalu

115. Milota

140. Nyírkércs

91. Komlóska

116. Nábrád

141. Nyírlövő

92. Komoró

117. Nagyar

142. Nyírmada

93. Kótaj

118. Nagydobos

143. Nyírmeggyes

94. Kovácsvágás

119. Nagyecsed

144. Nyírparasznya145. Nyírpazony

170. Porcsalma

195. Szatmárcseke

146. Nyírpilis

171. Pusztadobos

196. Székely

147. Nyírtass

172. Pusztafalu

197. Tákos

148. Nyírtét

173. Ramocsaháza

198. Tarpa

149. Nyírtura

174. Rápolt

199. Terem

150. Nyírvasvári

175. Rétközberencs

200. Tiborszállás

151. Ófehértó

176. Révleányvár

201. Tiszaadony

152. Olcsva

177. Ricse

202. Tiszabecs

153. Olcsvaapáti

178. Rohod

203. Tiszabercel

154. Ópályi

179. Rozsály

204. Tiszabezdéd

155. Ököritófülpös

180. Sárazsadány

205. Tiszacsécse

156. Ömböly

181. Sárospatak

206. Tiszacsermely

157. Őr

182. Sátoraljaújhely

207. Tiszakanyár

158. Pácin

183. Semjén

208. Tiszakarád

159. Pálháza

184. Sényő

209. Tiszakerecseny

160. Panyola

185. Sonkád

210. Tiszakóród

161. Pap

186. Szabolcsbáka

211. Tiszamogyorós

162. Papos

187. Szabolcsveresmart

212. Tiszarád

163. Paszab

188. Szamosangyalos

213. Tiszaszalka

164. Pátroha

189. Szamosbecs

214. Tiszaszentmárton

165. Pátyod

190. Szamoskér

215. Tiszatelek

166. Penyige

191. Szamossályi

216. Tiszavid

167. Petneháza

192. Szamostatárfalva

217. Tisztaberek

168. Piricse

193. Szamosújlak

218. Tivadar

169. Pócspetri

194. Szamosszeg

219. Tornyospálca220. Tunyogmatolcs

221. Túristvándi

222. Túrricse

223. Tuzsér

224. Tyukod

225. Újdombrád

226. Újkenéz

227. Ura

228. Uszka

229. Vágáshuta

230. Vaja

231. Vajdácska

232. Vállaj

233. Vámosatya

234. Vámosoroszi

235. Vásárosnamény

236. Vasmegyer

237. Vilyvitány

238. Viss

239. Záhony

240. Zajta

241. Zemplénagárd

242. Zsarolyán

243. Zsurk