Általános tájékoztató a Magyarországi anyakönyvezéssel kapcsolatos eljárásról

 

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

 

A hazai anyakönyvezésre vonatkozó szabályok értelmében a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, válás, haláleset) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezést a magyarországi állandó lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetve külföldi lakóhely esetén az illetékes magyar külképviseleten a konzuli tisztviselőnél kell kezdeményezni.

 

Külföldi anyakönyvi kivonatok magyarországi regisztrálását, azaz hazai anyakönyvezését a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Állampolgársági Igazgatósága, Honosítási és Hazai Anyakönyvi Osztálya végzi. További információk itt találhatók.Útmutató hazai anyakönyvezetéshez

 

Hazai anyakönyvezéshez az állampolgárság igazolása szükséges! Amennyiben az állampolgárságot a kérelmező igazolni nem tudja (gyermeknél a szülők legalább egyike), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgársági vizsgálatra van szükség.

A kérdőívek kitöltésénél kérjük, KÉK SZÍNŰ TINTÁT használjon. Kérjük, NE használjon hibajavító folyadékot, szalagot. Az esetleges javításkor EGYSZER húzza át a hibás szót és írja mellé a helyeset!

Az adatlapot nyomtatott betűkkel, kék tollal kérjük kitölteni.

A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki Pl. Edmund Gerald Brown és NE így: Jerry Brown.

Az Egyesült Államok helységnevei kitöltésénél kérjük, minden esetben írja ki a tagállam nevét: Pl.: Las Vegas, Nevada, USA és NE így: Las Vegas, NV.


A kérelmekhez az alábbiakat kell mellékelni:

 

Születés anyakönyvezéséhez:

1. adatlap kitöltve és aláírva

2. eredeti, részletes adatokat tartalmazó külföldi születési anyakönyvi kivonat

3. szülők magyar vagy külföldi házassági anyakönyvi kivonata

 

Kiskorú (18 éven aluli) kérelmezők esetében:

4. magyar állampolgár szülő(k) magyar állampolgárságát igazoló okirat másolata, ami lehet

- érvényes magyar útlevél, vagy

- érvényes állampolgársági bizonyítvány, vagy

- érvényes magyar személyi igazolvány, vagy

- honosítási okirat.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény az állampolgárság igazolására elfogadja az érvényesség lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevelet is.

5. külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságát igazoló érvényes okirat (útlevél) eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített fénymásolata

6. ha a szülők házasságban élnek, az eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat

7. ha a szülők a házasságot külföldön kötötték és azt Magyarországon nem anyakönyveztették, akkor kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is az „Adatlap a házasság hazai anyakönyvezéséhez” kitöltésével és a mellékletek csatolásával

8. ha a szülők a gyermek születésének időpontjában nem éltek házasságban és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, „Jegyzőkönyv apai elismerésről” adatlap kitöltése

 

Amennyiben a szülő(k) nem rendelkeztek magyar állampolgársággal a gyermek születésének időpontjában, a gyermek nem magyar állampolgár. Ebben az esetben az állampolgárság kizárólag honosítással szerezhető meg.

 

Kiskorú kérelmező esetén a szülők hozzájárulása szükséges az eljárás megindításához. Személyes benyújtás esetén a szülőknek a konzul előtt kell aláírni az adatlapot. Postai úton benyújtott kérelem esetén az aláírásukat közjegyzővel hitelesíttetni kell. (Nem kell hozzájárulás az elhalt vagy szülői felügyeleti jogától jogerősen megfosztott szülőtől. Ilyenkor csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, illetve a vonatkozó bírósági ítéletet magyar fordítással együtt.)

 

A születés anyakönyvezésével kapcsolatban felhívjuk ügyfeleink figyelmét az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szól 6/2003. (III.7.) BM rendelet 53. § (1) bekezdésére:

 

„A születési anyakönyvbe a gyámhivatal jogerős határozata alapján képzelt apa adatait jegyzi be az anyakönyvvezető, ha a gyermek életének harmadik évét betöltötte és az apa adatait még nem állapították meg”.

 

A magyar szabályozás szerint tehát amennyiben az anyakönyvbe nincs apa bejegyezve, a gyermek 3 éves kora után az anyakönyvezető köteles a gyámhivatalt értesíteni, és az anyakönyvbe a képzelt apát bejegyezni.

 

 

Gyakorlati tanácsok

A szülőkre vonatkozó adatot akkor is ki kell tölteni, ha az egyik vagy mindkét szülő elhalt, vagy a szülők elváltak.

Magyar állampolgár legfeljebb két utónevet viselhet. Ha a külföldi okiratban kettőnél több utónév szerepel, a szülőknek közös írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy gyermekük melyik két utónevét jegyezzék be Magyarországon.

Ha a külföldi születési anyakönyvi kivonat születés helyeként csak megyét (county) jelöl meg, a szülőknek közös írásos nyilatkozatot kell tenniük a születés pontos helyéről (településről).

A külföldön született magyar állampolgár szülei, közös nyilatkozatban kérhetik a gyermek utónevének bejegyzését az eredeti okirat szerint, vagy a magyar írásmódnak megfelelően. Amennyiben a kérelmező nagykorú, úgy saját maga tegyen nyilatkozatot.

Postai benyújtás esetén a nyilatkozatot amerikai közjegyző előtt kell megtenni, magyar nyelven.

A származási hely megegyezik az anyának a gyermek születése kori lakóhelyével. Amennyiben ez nem ismert, származási helyként a gyermek születési helye kerül bejegyzésre.

A szülők lakóhelyeként a gyermek születésekor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.

Az esetleg hiányosan beadott kérelem mielőbbi kiegészítését elősegítendő kérjük, hogy otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszámot, e-mail címet is adjanak meg a kérelem benyújtásakor.


Eljárási díj:

Az eljárás főszabály szerint díjmentes.

 

 

* * *

 

Házasság anyakönyvezéséhez:

1. magyar állampolgárságot igazoló okirat (lásd: Születés anyakönyvezése 4. pontjában leírt okiratok) másolata. Ennek hiányában „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” adatlapot kell mellékelni a szükséges mellékletekkel

2. adatlap kitöltve és aláírva

3. eredeti, részletes adatokat (születési hely, idő) tartalmazó külföldi házassági anyakönyvi kivonat

4. külföldi állampolgárságú házastárs állampolgárságát igazoló eredeti okirat (útlevél) eredeti példánya vagy közjegyző által hitelesített másolata

5. ha az egyik vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:

- magyar bíróság bontotta fel, a jogerős ítéletet, vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek megjegyzés rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (elég másolat is, illetve a megfelelő adatok alapján a magyar hatóságok a beszerzésről tudnak gondoskodni)

- külföldi bíróság ítélete bontotta fel, akkor a magyar állampolgár házastárs esetében a válás magyarországi anyakönyvezését kell kérni az „Adatlap a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról” kitöltésével és az azon meghatározott mellékletek csatolásával

6. ha a házasságot a korábbi magyar állampolgár házastárs Magyarországon bekövetkezett halála szüntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat

7. ha a házasságot a korábbi magyar állampolgár házastárs külföldön történt, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni az „Adatlap a haláleset magyarországi anyakönyvezéséhez” kitöltésével és az azon meghatározott mellékletek csatolásával

Amennyiben a bejegyzett házassági nevét módosítani szeretné, akkor ki kell tölteni a „Kérelem házassági névviselési forma módosítására” című nyomtatványt.

 

Gyakorlati tanácsok

Amennyiben a külföldi okirat tartalmazza a felek házassági nevét, ezt kell az adatlapon feltüntetni. Egyéb esetben a magyar állampolgárságú fél a házasságkötés időpontjában hatályos, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) névviselési formái közül választhat.

A születendő gyermekek családi nevére vonatkozó részt csak akkor kötelező kitölteni, ha a házastársak különböző nevet viselnek a házasságban. Ez utóbbi esetben a kitöltés akkor is kötelező, ha a házas felek nem tudnak vagy nem akarnak gyermeket vállalni. A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának családi nevét viseli. A házasságban élő szülők valamennyi, a házasság fennállása alatt született közös gyermekének csak azonos családi neve lehet. Közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti. A saját nevüket viselő szülők megállapodása alapján a gyermek az apa és az anya családi nevét együtt is viselheti. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.

Lakóhelyeként a házasságkötéskor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező külföldi állampolgárságát is igazolni kell. (pl. útlevelének fénymásolatával).


Eljárási díj:

Az eljárás főszabály szerint díjmentes.

 

 

* * *

 

Válás anyakönyvezéséhez:

1. magyar állampolgárságot igazoló okirat (lásd: Születés anyakönyvezése 4. pontjában leírt okiratok) másolata. Ennek hiányában „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” adatlapot kell mellékelni a szükséges mellékletekkel

2. adatlap kitöltve és aláírva

3. a házasságot felbontó/érvénytelenné nyilvánító jogerős, eredeti bírósági ítélet vagy annak hiteles másolata

4. a magyar házassági anyakönyvi kivonat (elég másolat). Ennek hiányában a házasságot is anyakönyveztetni kell.

 

Amennyiben válása után a bejegyzett házassági nevét módosítani szeretné, akkor ki kell tölteni az „Adatlap az elvált vagy özvegy nő névviselési bejelentéséről” nyomtatványt.


Eljárási díj:

A konzuli díjat készpénzben vagy a konzuli képviselet nevére (Consulate General of Hungary in Los Angeles) kiállított pénzes utalványon (money order) kérjük befizetni.

 

Válás hazai anyakönyvezése új házassági anyakönyvi kivonat kérelmezése nélkül: 13 USD

Válás hazai anyakönyvezése anyakönyvi kivonattal: 20 USD

 

 

* * *

 

Haláleset anyakönyvezéséhez:

1. az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okirat (lásd: Születés anyakönyvezése 4. pontjában leírt okiratok);

ha ilyen nincs, a magyar állampolgárságot valószínűsítő eredeti okiratot (lejárt útlevél, születési anyakönyvi kivonat)

2. adatlap kitöltve és aláírva

3. a magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálát tanúsító eredeti halotti anyakönyvi kivonat

4. az anyakönyvezést kérő személy személyazonosságát igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata

Amennyiben házastársa halála után a bejegyzett házassági nevét módosítani szeretné, akkor ki kell tölteni az „Adatlap az elvált vagy özvegy nő névviselési bejelentéséről” nyomtatványt.


Eljárási díj:

 

Az eljárás főszabály szerint díjmentes.

 

A megküldött másolatok hitelesítését végző amerikai közjegyző (Notary Public) működési engedélyének (Commission Certificate) fénymásolatát minden esetben kérjük mellékelni.

 

A fenti információk tájékoztató jellegűek, azok tekintetében Magyarország Los Angeles-i Főkonzulátusát semmilyen felelősség nem terheli.