Kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2014, trang web tiếng Anh và tiếng Hungary chính thức của Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội là http://hanoi.kormany.hu/english . Trang web này chỉ cung cấp thông tin thị thực và thông tin lãnh sự bằng tiếng Việt.