LỊCH TIẾP KHÁCH LĂNH SỰ MỚI TỪ NGŔY 01 THÁNG 01 NĂM 2016

LỊCH TIẾP KHÁCH LĂNH SỰ MỚI TỪ NGŔY 01 THÁNG 01 NĂM 2016

Đại sứ quán Hungary xin thông báo lịch tiếp khách lănh sự kể từ ngŕy 01 tháng 01 năm 2016 của Bộ phận Lănh sự - nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi – được điều chỉnh như sau:

Bộ phận Lănh sự vẫn tiếp tục ưu tięn giải quyết những vướng mắc các của công dân Hungary gặp phải vấn đề rắc rối!

GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ LIĘN QUAN ĐẾN THỊ THỰC:

Bộ phận Lănh sự tiếp khách đến nộp đơn xin thị thực Schengen vŕo Hungary có thời hạn dưới 90 ngŕy (thị thực loại C)

, hay đến giải quyết công việc lięn quan (thực hiện yęu cầu nộp bổ sung giấy tờ, nhận quyết định xử lý hồ sơ, nhận thị thực) vŕo các thời điểm sau đây:

THỨ BA: 09h00 – 15h00

THỨ TƯ: 09h00 – 14h00

THỨ SÁU: 09h00 - 12h00

Để nộp đơn xin thị thực cư trú có thời hạn tręn 90 ngŕy (thị thực loại D) tại Hungary cần phải xin cuộc hẹn trước

. Có thể thông qua e-mail (
consulate.hoi@mfa.gov.hu ), hoặc đến trực tiếp vào các thời điểm dưới đây để xin cuộc hẹn.

Chúng tôi xin lưu ý các vị khách nộp đơn xin thị thực loại D rằng, việc nộp đơn và phỏng vấn được thực hiện vào thời điểm đã hẹn trước trong chiều thứ hai và chiều thứ năm hằng tuần.

Có thể đến nhận quyết định, văn bản yêu cầu bổ sung giấy tờ và xin cuộc hẹn trực tiếp để đến phỏng vấn đối với trường hợp đơn xin thị thực loại D vào các thời điểm sau đây:

THỨ HAI: 09h00 – 12h00

THỨ TƯ: 15h30 – 17h00

THỨ NĂM 09h00 – 12h00

GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ LÃNH SỰ KHÁC:

(Ví dụ: những vấn đề về quốc tịch, thủ tục về chứng thực, hộ chiếu, hộ tịch trong nước (khai sinh, kết hôn, tử vong), đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp, chứng nhận tình trạng hôn nhân v.v.)

Có thể nộp đơn, đề nghị giải quyết các công việc liên quan tới những vấn đề nêu trên vào các thời điểm sau đây:

THỨ BA: 09h00 – 15h00

THỨ TƯ: 09h00 – 14h00

THỨ SÁU: 09h00 - 12h00

Chúng tôi xin lưu ý Quý khách rằng, Lễ tân của Tòa nhà sẽ không tiếp khách trước khi hết giờ tiếp khách lãnh sự 30 phút.