Névváltoztatás

Magyar állampolgár családi és utónevét - kérelmére - a belügyminiszter megváltoztathatja. Kiskorú gyermek családi és utónevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. Cselekvőképességét érintő gondnokság alatt álló személy nevében ilyen kérelmet a gondnok terjeszthet elő.

A névváltoztatási kérelem beadásának módja

A névváltoztatási kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni Magyarországon a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár esetén az illetékes magyar konzulnál. Az eljárás illeték- és díjköteles.

A kérelemhez mellékelni kell azoknak a személyeknek az anyakönyvi kivonatait, akiket a névváltozás érint, illetve akiknek az anyakönyvi bejegyzését a névváltozás miatt javítani kell.

A névváltoztatási kérelem kiterjedhet családi és/vagy utónév változtatásra, illetve a nők házassági névviselésére is. A férj névváltoztatása automatikusan kiterjed a feleségre, amennyiben az valamilyen formában viseli a férje nevét. A szülő névváltoztatása automatikusan kiterjed a szülő nevét viselő kiskorú gyermekre is, hacsak a szülők ennek ellenkezőjét nem kérik. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Nagykorú gyermeknek önálló kérelmet kell előterjesztenie.

14 éven aluli gyermek utónevét – egy esetben – az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja. Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése. Szintén az anyakönyvvezető jár el – egy alkalommal – abban az esetben, ha a volt feleség a házasság megszűnése után módosítani kíván a házasság fennállása alatt viselt házassági nevén.

A fenti összeg tartalmazza már a magyarországi hatóság által felszámítandó illetéket is.
A kitöltött adatlapot, a kért okmányokat és a konzuli díjat a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseletnek, valamint ajánlott küldeményként felbélyegzett és saját névre megcímzett borítékkal kérjük megküldeni.


E-mail: huconsnyf@kum.hu
Tel: (212) - 752-0661
Fax: (212) - 755-5986

A konzuli díjakkal kapcsolatban a Konzuli díjtáblázat oldalon tájékozódhat