Magyar igazolvány és hozzátartozói igazolvány kérelmezése

Ki jogosult a magyar igazolványra?

Arcképes magyar igazolvány kiadását kérheti az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló személy - kiskorú esetén törvényes képviselője útján -, illetve azok házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermeke.

A fentieken kívül további feltétel az Ukrajnában élő magát magyar nemzetiségűnek valló személy részére, hogy akkor jogosult a hatályos jogszabályok értelmében Magyar igazolványra, ha

 • tud magyar nyelven, vagy
 • a lakóhelye szerinti állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván, vagy
 • területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet nyilvántartott tagja, vagy
 • területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartják számon.

Ki nem kaphat magyar igazolványt?

Nem jogosult magyar igazolványra az a kérelmező

 • aki már rendelkezik érvényes magyarigazolvánnyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás, az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette elő;
 • aki beutazási és tartózkodási tilalom, illetőleg kiutasítás hatálya alatt áll;
 • aki nem rendelkezik a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet igazolásával.

Hol és hogyan lehet az igazolvány iránti kérelmet benyújtani?

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás a jogosult kérelmére indul, amelyet a kérelmező a lakóhelye szerinti Információs Irodában nyújt be.

Ungvári Központi Információs Iroda

T: +380-312-64-47-37
F: +380-312-61-38-98
E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua
88000 Ungvár, Bábuskin tér 5/a

Beregszászi Információs Iroda

Kincs Gergely
Irodavezető
Tel./fax: 8-241/-2-41-77
E-mail: east-nvsz@azm.uz.ua
90200 Beregszász, B. Hmelnickij u. 14

Munkácsi Információs Iroda

Helm Kovács Judit
Irodavezető
Tel.: 8-231-2-22-45
89600 Munkács, Mira 14/5

Nagyszőlősi Információs Iroda

Dánics Éva
Irodavezető
Tel./fax: 8-243-233-77
90300 Nagyszőlős, Béke u. 53

Rahói Információs Iroda

Milcsevics György
Irodavezető
Te.: 8-232-219-09
E-mail: milgy@ukr.Net
90600 Rahó, Karpatszka u. 8/a

Técsői Információs Iroda

Ambrus Xénia
Irodavezető
Tel.: 8- 234-32-973
E-mail: pavlo@thachiv.net.ua
90500 Técső, Vörös Hadsereg u. 7.

Ungvári Információs Iroda

Fuchs Erzsébet
Irodavezető
Tel.:45-02-49
88000 Ungvár, Pravoszlav part 20.

Melyek az igazolványok igénylésére szolgáló papír alapú formanyomtatványok?

Milyen okmányok illetve okiratok szükségesek az igazolvány igényléséhez?

 • személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, stb.),
 • egy darab 3,2 x 4,5 cm méretű, a kérelmező személy felismerésére alkalmas arcfénykép,
 • amennyiben a kérelmező magyar nyelvtudása nem megfelelő, a magyar nemzetiséget igazoló okirat vagy annak másolata, amely igazolja, hogy a kérelmező lakóhelye szerinti állam,
 • magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván vagy,
 • területén működő magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet nyilvántartott tagja, vagy,
 • területén működő egyház magyar nemzetiségűként tartja nyilván,

Amennyiben a kérelmező kiskorú, a kérelmet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia, továbbá szükség van egy olyan okmányra, mely a törvényes képviselő személyazonosítására alkalmas. Ha a törvényes képviselő a szülőtől eltérő személy (pl.: gyám), arra az okiratra van szükség, amely feljogosítja a kiskorú törvényes képviseletének ellátására (pl.: gyámhatóság határozata).

Amennyiben a korlátozottan cselekvőképes illetve cselekvőképtelen nagykorú személy gondokság alatt áll, az ezt igazoló okiratot is bemutatni szükséges.

Az igazolvány cseréje, pótlása

Az igazolványt a jogosult bejelentése alapján vagy hivatalból - a kézhezvételt követő egy éven belül - a Hivatal kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz, vagy gyártáshibás.

Lehetőség van a jogosult bejelentése alapján az igazolvány cseréjére akkor is, ha adatváltozás történt, de az adatváltozás az igazolvány adataiban a jogosultságot nem érintő változást eredményezett.

Ha az igazolvány a tulajdonos birtokából kikerült, illetőleg használatra alkalmatlanná vált, azt kérelemre, a Hivatal pótolja, de az azévi támogatásokat és kedvezményeket nem biztosítja.

Mennyibe kerül az igazolvánnyal kapcsolatos eljárás?

A magyar igazolvány kiadásával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás, továbbá az igazolvány-nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás tárgyi illetékmentességet élvez.

Mit tartalmaz az igazolvány?

Az igazolvány tartalmazza a jogosult

 • családi és utónevét (nőknél a leánykori családi és utónevet is), a lakóhelye szerinti szomszédos államban hatóságosan (latin betűs írásmóddal) használt módon, magyar nemzetiségű személy esetén magyarul is;
 • születési helyének a szomszédos államban hatóságosan használt és magyar megnevezését;
 • születési idejét, nemét;
 • anyja nevét a lakóhelye szerinti szomszédos államban hatóságosan (latin betűs írásmóddal) használt módon, magyar nemzetiségű személy esetén magyarul is;
 • arcképét, állampolgárságát, hontalanságát;
 • sajátkezű aláírását; továbbá
 • az igazolvány kiadásának és érvényességének idejét, valamint az okmányszámot, valamint
 • tájékoztatását arról, hogy az igazolvány nem minősül személyazonosító igazolványnak, úti okmánynak, és határátlépésre nem jogosít.

Mikor érvénytelen az igazolvány?

Az igazolvány érvényét veszti:

 • ha a Hivatal visszavonta,
 • az igazolvány tulajdonosának halálával,
 • ha a tulajdonosának birtokából kikerült, illetőleg használatra alkalmatlanná vált.

A igazolvány visszavonása

Az elbíráló Hivatal az igazolványt visszavonja, ha az igazolvány tulajdonosa

 • valótlan adatokat közölt az igazolás, illetőleg az igazolvány igénylése során;
 • bevándorlási vagy letelepedési engedélyt kapott;
 • magyar állampolgárságot szerzett;
 • a menekültügyi hatóság menekültként vagy menedékesként elismerte;
 • annak tulajdonosát a Magyar Köztársaság területéről kiutasították, vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el;
 • ezt maga kéri.

Akkor is vissza kell vonni az igazolványt

 • ha azt jogosulatlanul használták fel vagy meghamisították;
 • a Magyar hozzátartozói igazolványra jogosító családi kapcsolat megszűnt vagy attól a személytől akire tekintettel a Magyar hozzátartozói igazolványt kérték, magyar igazolványát visszavonják.

Az igazolvány kiadása során igénybe vehető jogorvoslatok köre

Az eljárás során az ügyfél a sérelmezett első fokú határozat ellen - illetékmentesen, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint - a Hivatalhoz benyújtott, fellebbezéssel élhet.

A igazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rend. 1. melléklete szerint az igazolványt felmutatók életkor alapján járó utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak.

A Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány által Magyarország területén, belföldi forgalomban nyújtott kedvezmények:

Az életkora alapján díjmentes utazásra jogosult:

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

Az életkora alapján 90%-os kedvezményre jogosult:

évente 4 alkalommal menettérti utazásra a Szátv. 8. §-a (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti külföldi állampolgár a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

Tanulói jogviszonya alapján 50%-os kedvezményre jogosult:

a Szátv. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha a jogosultságát a „Magyar igazolványba”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolványba” illetve az igazolvány elválaszthatatlan részét képező pótfüzetbe beragasztott érvényesítő matrica igazolja;

A Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány az okmányban esetlegesen szereplő érvényességi idő figyelembe vétele nélkül használható. Ha a kedvezmények bejegyzésére, vagy a matrica elhelyezésére szolgáló oldalak az igazolványban beteltek, a kedvezmények igénybevételére az igazolvány elválaszthatatlan részét képező pótfüzet alkalmas. Az említett okmányok alapján igényelt kedvezményes menetjegy váltás esetén az okmány érvényességi idejét nem vizsgáljuk.

A Magyar igazolvánnyal illetve a Magyar hozzátartozói igazolvánnyal kapcsolatos további információkat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH ) honlapján (www.nyilvantarto.hu) olvashat.

Meddig érvényes az igazolvány?

2007. június 20-tól – a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LIII. törvény értelmében - a már kiadott okmányok érvényességi ideje határozatlan idejűre változott. Az igazolványban az érvényességi idő végét jelző dátumot a kedvezmények igénybevétele során nem kell figyelembe venni..

Az igazolvány érvényét veszti:
a) ha az elbíráló hatóság visszavonja;
b) az igazolvány tulajdonosának halálával.

Az elbíráló hatóság az igazolványt visszavonja, ha
a) az igazolvány tulajdonosa valótlan adatokat közölt az igazolás, illetőleg az igazolvány igénylése során;
b) annak tulajdonosa bevándorolt vagy letelepedett jogállást kapott;
c) annak tulajdonosa magyar állampolgárságot szerzett;
d) annak tulajdonosát a menekültügyi hatóság menekültként vagy menedékesként elismerte;
e) annak tulajdonosát a Magyar Köztársaság területéről kiutasították vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el;
f) az igazolványt jogosulatlanul használták fel vagy meghamisították;
g) a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ra jogosító családi kapcsolat megszűnt vagy attól a személytől, akire tekintettel a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-t kérték „Magyar igazolvány”-át visszavonják;
h) az igazolvány tulajdonosa ezt maga kéri.

Mire jogosít az igazolvány?

 • Kizárólag kedvezmények igénybevételére szolgál
 • Lehetőséget ad a KMKSZ, vagy az UMDSZ által schengeni vízumeljáráshoz kiadott támogató nyilatkozat igényléséhez.
 • Nem személyazonosító igazolvány
 • Nem úti okmány
 • Nem bevándorlási, letelepedési engedély
 • Határátlépésre nem jogosít