Gyakran ismételt kérdések

Szükségem van-e vízumra a Magyarországra történő beutazáshoz?

Ukrán állampolgárok csak érvényes vízum és útlevél birtokában utazhatnak Magyarországra. Belépéskor a határon kérik az utasbiztosítás (30.000 EUR), gépkocsi esetében a zöldkártya bemutatását.

Mit jelent Magyarország schengeni tagsága?

Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek, és a magyar külképviseletek által kibocsátott egységes schengeni vízumok, és a magyar hatóságok által kiállított tartózkodási engedélyek is érvényesek a teljes schengeni térségben.

A schengeni államok körébe 2011. december 19-től 26 ország tartozik: az Európai Unió 27 tagja közül 22 ország (Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország), valamint Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein.

(Az Európai Unió tagállamai közül 5 ország - Bulgária, Ciprus, az Egyesült Királyság, Írország és Románia - ugyanakkor továbbra sem része a schengeni térségnek.)

A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak 180 napos időszakon belül. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg.

Az EU-tagállamok állampolgárai vízum nélkül utazhatnak Magyarországra.

Mely más államok állampolgárai utazhatnak vízummentesen Magyarországra?

Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Argentína, Ausztrália, Bolívia, Brazília, Brunei, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Hongkong (csak akik rendelkeznek a „Hong Kong Special Administrative Region” útlevelével), Horvátország, Izland, Izrael, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Liechtenstein, Makaó (csak akik rendelkeznek a "Regio Administrativa Especial de Macau" útlevelével), Malajzia, Mexikó, Monaco, Nicaragua, Panama, Paraguay, Salvador, San Marino, Szentszék, Szingapúr, Új-Zéland, Uruguay, Venezuela.

Hogyan bírálják el vízumkérelmem?

A vízumkérelmek elbírálása a konzulok jogköre.

 • A kérelem ellenőrzése céljából a konzul
 • minden esetben ellenőrzi a beutazási tilalmi listát (SIS),
 • ellenőrzi a kérelmező korábbi vízumügyeit,
 • meghatározott esetekben konzultálni köteles más tagállamok illetékes hatóságaival,
 • konzultálhat a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, illetve a Külügyminisztériummal,
 • konzultálhat más schengeni konzulátusokkal,
 • a kérelmezőt személyes megjelenésre kötelezheti,
 • a kérelmezőtől a kérelemhez már csatolt dokumentumokon kívül más dokumentumok, igazolások bemutatását is kérheti.

A vízumkérelem elbírálása ukrán állampolgárok esetében legfeljebb 30 napot vehet igénybe. Vízumkönnyítési megállapodás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgárok esetében az ügyintézés akár 60 napra is meghosszabbítható.

Milyen esetben utasítják el a vízumkérelmem?

Beutazási tilalom vagy a kérelem ellenőrzésekor felmerülő aggályok esetén a konzulátus a vízumkérelmet elutasítja. Hamis dokumentumok bemutatása már önmagában elutasítási ok.

Az elutasítás okáról a konzulátus – kizárólag személyesen a kérelmezőnek – írásban elutasító határozat útján tájékoztatást nyújt.

Elutasítás esetén a vízumeljárási díjat a konzulátus nem téríti vissza.

Van-e jogorvoslatra lehetőségem a vízumkérelmem elutasítása esetén?

Elutasítás esetén a vízumeljárási díjat a konzulátus nem téríti vissza.

2011. április 5-óta az ügyfelek jogorvoslattal élhetnek. Az ügyfelek jogorvoslati kérelmüket az elutasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül terjeszthetik elő az elutasítást hozó konzuli képviseletnél 30 EUR eljárási díj egyidejű megfizetése mellett. A fellebbezést a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma a felterjesztés napját követő naptól számított 15 napon belül bírálja el, ezt követően további jogorvoslatnak nincs helye.

A jogorvoslati lehetőségen kívül a kérelmező panasszal élhet, amennyiben az eljárással kapcsolatban kifogása van. A panaszt első fokon a konzulátus vezetője, másod fokon a Külügyminisztérium vizsgálja meg.

Elutasítás esetén, a vízumeljárási díj ismételt megfizetése mellett, bármikor új kérelem adható be.

Fentieken túlmenően a kérelmező panasszal élhet, amennyiben az eljárással kapcsolatban kifogása van. A panaszt első fokon a konzulátus vezetője, másodfokon a Külügyminisztérium vizsgálja meg.

Elutasítás esetén, a vízumeljárási díj ismételt megfizetése mellett, bármikor új kérelem adható be.

Mi a Schengeni Információs Rendszer (SIS)?

A Schengeni Megállapodás és a Schengeni Végrehajtási Egyezmény lehetővé teszi a személyek szabad mozgását biztosító térség létrehozását, ahol a tagállamok közötti belső határokon megszűnik az ellenőrzés, a schengeni térségbe történő belépés esetén pedig minden külső határátkelőhelyen azonos szabályok szerint történik a határellenőrzés.

A belső határok eltörléséből adódó lehetséges biztonsági problémák miatt azonban kiegyenlítő intézkedések szükségesek. Ennek keretében a külső határokon egységes határellenőrzést, továbbá a schengeni térségen belül egyes tagországok rendvédelmi szervei ún. mélységi ellenőrzést hajthatnak végre, melynek során ellenőrizhetik a tagállamok és a harmadik országok állampolgárait is. Ezt a schengeni tagállamok adatszolgáltatásából létrejött, és az egymás közötti adatcserét szolgáló Schengeni Információs Rendszer (Schengen Information System – SIS) teszi lehetővé.

Megtudhatom-e, hogy szereplek a SIS-ben?

Az általános adatvédelmi elveknek megfelelően a Schengeni Végrehajtási Egyezmény elismeri a személyek jogát arra nézve, hogy

 • hozzáférjenek a SIS-ben tárolt, rájuk vonatkozó adatokhoz;
 • a hibás adat kijavítását vagy törlését kérjék;
 • bírósághoz vagy az illetékes hatósághoz forduljanak, kérve az adatok javítását, törlését vagy kártérítés megállapítását.

A fentebb leírt jogokat az érintettek bármelyik schengeni tagállamban gyakorolhatják. A SIS-be bevitt adatok jogszerűségének vizsgálata azon tagállam nemzeti joga alapján kerül elbírálásra, amely a szóban forgó adatot a SIS-ben rögzítette.

Magyarországon ki ad tájékoztatást, hogy szerepelnek-e adataim a SIS-ben?

Magyarország schengeni csatlakozásától kezdődően, amennyiben bárki tájékoztatást kíván kapni arról, hogy adatai szerepelnek-e a SIS-ben, vagy a SIS-ben található adatok helyesbítését, törlését kéri, kérésével vagy az Országos Rendőr-főkapitányság SIRENE irodáját, vagy az adatvédelmi biztost kell megkeresnie. Ha úgy ítéli meg, hogy SIRENE irodától kapott tájékoztatás nem megfelelő, ebben az esetben is az adatvédelmi biztost tud segítséget nyújtani.

Az Országos Rendőr-főkapitányság SIRENE irodájának elérhetősége:

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

http://www.police.hu/

Az Adatvédelmi Biztos Irodájának elérhetősége:

1051 Budapest, Nádor u. 22.

http://www.obh.hu/

Külföldön ki ad tájékoztatást, hogy szerepelnek-e adataim a SIS-ben?

Amennyiben igény merül fel egy külföldi vagy külföldön élő magyar állampolgár részéről arra, hogy lekérje, szerepel-e a SIS adatbázisában, úgy ilyen kéréssel a 242/2007-es kormányrendelet szerint magyarországi tartózkodása idején a rendőrséghez, míg ha külföldön van, akkor a magyar külképviseletekhez fordulhat.

A kérelmet bármely rendőrkapitányságon vagy magyar külképviseleten személyesen - a külön rendeletben meghatározott formanyomtatványon (a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 1. melléklete) - terjesztheti elő.  A kérelmet az azt átvevő rendőrkapitányság vagy külképviselet öt napon belül továbbítja a SIRENE Irodához.”

Az adatlekérdezés díja 20 EUR (konzuli közreműködés díja).

Hallottam, hogy érvényes vízummal is visszafordíthatnak valakit a határról. Mi ennek az oka?

A vízum csupán előzetes beutazási engedély, ígérvény, ami még nem jogosítja fel automatikusan birtokosát a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól (pl. elégséges anyagi fedezet utazáskori megléte, BÁH által kiállított eredeti meghívólevél megléte stb., saját gépjárművel történő utazás esetén zöld kártya megléte stb.), s amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.

A kijevi konzuli szolgálat milyen típusú vízumokat állít ki ukrán állampolgárok számára?

Rövid távú tartózkodásra jogosító beutazóvízum (C): egyszeri, kétszeri vagy többszöri beutazásra, és megszakítás nélküli tartózkodás esetén a beutazástól számított legfeljebb 90 napig, megszakítás esetén az első beutazás időpontjától számított 6 hónapon belül összesen 90 napig terjedő tartózkodásra jogosít

Tartózkodási engedély felvételére jogosító vízum (D): egyszeri beutazásra, a tartózkodási engedély BÁH-nál történő felvétele céljából. A vízumot 30 napos érvényességgel állítjuk ki.

Nemzeti vízum (D): többszöri beutazásra és három hónapot meghaladó, de legfeljebb 5 év időtartamú magyarországi tartózkodásra jogosít. Munkavállalási, jövedelemszerzési, tanulmányi vagy más tudományos, továbbképzési célú tartózkodásra nem jogosít. Ezt a vízumtípust csak Románia, Szerbia-Montenegró, Horvátország és Ukrajna állampolgárai igényelhetik az állampolgárságuk vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti magyar külképviseleten, a fent megjelölt országokban.

Milyen céllal igényelhető schengeni C-típusú vízum?

 • Turista
 • Tanulmányi vagy más tudományos, továbbképzési cél
 • Látogatás
 • Üzleti
 • Gyógykezelés
 • Kulturális
 • Sport
 • Konferencián való részvétel
 • Kutatás
 • Önkéntes tevékenység
 • Keresőtevékenység folytatása
 • Hivatalos
 • Átutazás

Milyen céllal kérelmezhető Magyarországi, 90 napon túli tartózkodási engedély?

 • Keresőtevékenység folytatása
 • Tanulmányok folytatása
 • Családegyesítés
 • Látogatás
 • Gyógykezelés
 • Kutatás
 • Önkéntes tevékenység folytatása (pl. helyi önkormányzat, egyház, könyvtár stb.)

Mi a feltétele annak, hogy többszöri belépésre jogosító vízumot kapjak?

Többszöri vízum kiadhatóságának feltétele a kérelmező megfelelő vízumelőélete. Aki 1 éven belüli megfelelő vízumelőéletet nem tud bemutatni, első alkalommal – főszabály szerint, a fokozatosság elve alapján – egyszeri belépésre jogosító vízumot kap.

A kérelmezők csak akkor kaphatnak többszöri, akár hosszabb ideig is érvényes vízumot, ha az arra való jogosultágukat, a feltételek meglétét, a jóhiszeműségüket – elsősorban jogszerűen felhasznált korábbi vízumukkal – kellően alá tudják támasztani. A magyarigazolvány bemutatása és korábbi jogszerű felhasználása támogató dokumentumként értékelhető a magyar nemzetiségű kérelmezők esetében.

Legfeljebb egy évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot kaphat a kérelmező, ha a megelőző egy évben legalább egy vízumot szerzett, azt a meglátogatott államba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használta fel, és a többszöri belépésre jogosító vízum iránti kérelmét megindokolja.

Az alábbi feltételeknek együttesen kell megfelelni.

 1. A kérelem előtti egy évben legalább egy schengeni (beleértve: Dánia, Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein) vagy „új” uniós tagállamtól (beleértve: Bulgária, Románia) vízumot kapott a kérelmező. A kérelmező „nem nulláról indul”. A korábbi vízum B, ill. C vízum lehet; a korábbi beutazás célja nem számít.
 2. Jogszerűen használta fel a vízumot (vízumokat). Amennyiben a korábbi vízumot a kérelmező nem használta fel, nincs lehetőség a többszöri vízum kiadására.
 3. A többszöri vízumra való igényt alá kell támasztani (rendszeresen kell konzultálni az üzleti partnerrel; a szimpózium, továbbképzés több, időben nem összefüggő programból áll, stb.) továbbá az egyéb beutazási feltételeket (anyagi fedezet, biztosítás stb.) teljesíteni kell.

A minimum kettő, maximum öt évig érvényes vízumot csak akkor lehet kiadni, ha a kérelem beadása előtti két évben a kérelmező már kettő, éves vízumot kapott, jogszerűen használta fel azokat, és a gyakori beutazási indok még mindig megfelelően alátámasztott.

Eredeti vagy fénymásolt dokumentumokat kell-e csatolnom a vízumkérelmemhez?

A dokumentumokat lehetőség szerint eredetiben kell a kérelemhez csatolni, amennyiben az eredeti iratra az ügyfélnek a későbbiekben még szüksége van, úgy egy fénymásolatot is mellékelni kell.

Fontos tudnivaló! A konzuli szolgálat fenntartja magának a jogot, hogy a közölt adatok és a benyújtott dokumentumok hitelességét megvizsgálja. Valótlan adatközlés egymagában is magával vonja a vízumkérelem elutasítását.

A konzuli szolgálat faxára érkezett igazolásokat, meghívóleveleket, egyéb dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.

Kérelmezhetek-e vízumot, ha betelt az útlevelem?

Olyan útlevéloldalra, amelyen bármiféle bélyegzés, bejegyzés vagy vízum van, nem ragasztható vízum. Úgyszintén nem tehető vízum azokra az üres oldalakra, amelyek a helyi hatóságok bejegyzései számára vannak fenntartva. Ha csak ilyen üres oldalak vannak az útlevelében, azt akkor is beteltnek kell tekinteni.

Mit tegyek, ha nem tudtam felhasználni a vízumomat?

A lejárt és fel nem használt vízumot nem lehet meghosszabbítani. Helyette új vízumkérelmet kell benyújtani, új mellékletek benyújtásával, a díjak újabb megfizetésével.

Ki kérelmezhet nemzeti tartózkodási vízumot?

A nemzeti tartózkodási vízumot azok a külföldiek kérelmezhetik, akik az idegenrendészeti jogszabályokban megállapított általános vízumkiadási feltételeknek megfelelnek és

 • a magyar nyelv megőrzése, ápolása, vagy
 • kulturális, nemzeti identitás megőrzése, vagy
 • államilag elismert felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása, vagy
 • a Magyarországon történő családegyesítést kivéve, családi kapcsolatok erősítése

érdekében rendszeresen, kilencven napot meghaladóan folyamatosan kívánnak Magyarországra látogatni, illetve ott tartózkodni

Hol szerezhető be a nemzeti tartózkodási vízum?

A vízumkérelmet a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten, személyesen kell benyújtani. A családtagok vízumkérelmét, ha együtt utaznak a nagykorú családtag is benyújthatja.

Mi szükséges a nemzeti tartózkodási vízumkérelem benyújtásához?

A vízumkérelmet formanyomtatványon, díjmentesen lehet benyújtani, amelyhez szükséges

 • érvényes útlevél (amelynek legalább 6 hónappal meg kell haladnia az igényelt tartózkodási vízum érvényességét);
 • 1 db arcfénykép.

A kérelemben közölnie kell magyarországi szálláshelyének pontos címét, és igazolnia kell a megjelölt lakásban való tartózkodás jogcímét. Igazolnia kell a tartózkodás célját, továbbá magyarországi tartózkodásának teljes időtartamára megélhetésének, valamint egészségügyi ellátásának biztosítottságát.

Nemzeti tartózkodási vízumkérelem benyújtásakor mivel igazolható a tartózkodás célja?

Ha a beutazás célja a családi kapcsolatok erősítése a családi kapcsolat annak igazolására alkalmas okirattal (pl. anyakönyvi kivonat) igazolható.

Amennyiben a beutazás célja alap- vagy középfokú tanulmányok folytatása, a tartózkodási cél az oktatási intézmény felvételi igazolásával igazolható.

A magyar nyelv megőrzésével, ápolásával vagy kulturális, nemzeti identitás megőrzésével indokolt vízumkérelem esetén a kérelmező a magyar nyelv megfelelő ismeretéről a magyar nyelvű vízumkérdőív kitöltése, illetve a személyes interjú során ad számot.

Nemzeti tartózkodási vízumkérelem benyújtásakor hogyan igazolható a magyarországi szálláshely megléte?

Magyarországi szálláshelyként csak az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan vagy jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő kereskedelmi vagy egyéb szálláshely fogadható el.

A lakhatást igazolni lehet különösen,

 • Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított érvényes meghívólevéllel,
 • a Magyarországon élő családtag által tett közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező befogadását biztosító nyilatkozattal,
 • lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel,
 • a kérelmező lakásának tulajdonjogát igazoló okirattal (pl. 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lappal),
 • a kérelmező által a földhivatalhoz benyújtott ingatlan-adásvételi szerződéssel, valamint az ingatlanszerzést engedélyező közigazgatási hivatal határozatának másolatával,
 • kifizetett kereskedelmi szálláshelyről szóló igazolással.

A vízumkiadó hatóság a lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződés bemutatásától indokolt esetben eltekinthet, azonban a kérelmezőnek azt a szálláshely bejelentésekor be kell nyújtania.

Nemzeti tartózkodási vízumkérelem benyújtásakor hogyan igazolható a magyarországi megélhetéshez szükséges anyagi feltételek megléte?

A magyarországi megélhetés igazolható különösen

 • a Magyarországon élő családtag által tett, közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és ellátását biztosító nyilatkozattal,
 • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított érvényes meghívólevéllel,
 • a kérelmező nevére szóló magyarországi pénzintézetnél készpénz-megtakarítást igazoló pénzintézeti igazolással (bankszámlával),
 • megélhetést biztosító magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog, vagyoni érték meglétét igazoló közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal,
 • külföldön kapott rendszeres jövedelemről (pl. nyugdíj, járadék) szóló igazolással;
 • külföldi pénzintézetnél készpénz-megtakarítást igazoló bankszámlával.

Hogyan igazolható az egészségügyi ellátás biztosítottsága?

Az egészségügyi ellátás biztosítottnak fogadható el, ha a következő feltételek valamelyikének megfelel:

 • a társadalombiztosítási ellátásokról szóló törvény alapján biztosítottnak minősül, vagy külön megállapodással szerzett jogosultságot a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásaira,
 • a társadalombiztosítás keretébe nem tartozó üzleti baleset- vagy egészségügyi biztosítással rendelkezik;

Nemzeti tartózkodási vízummal hogyan kapok tartózkodási engedélyt?

A nemzeti tartózkodási vízummal rendelkező személyek a beutazásukat követően külön kérelem beadása nélkül, díjmentesen, a vízumkiadáskor kiadott hatósági bizonyítványban meghatározott ideig (legfeljebb öt évre) a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál vehetik át tartózkodási engedélyüket.

A tartózkodási engedély a magyarországi szálláshelynek a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságánál (ügyfélszolgálati irodájánál) történő bejelentésével egyidejűleg kerül kiállításra.

A tartózkodási engedély kiállításához be kell mutatnia:

 • az érvényes útlevelet és vízumot,
 • a vízumkiadáskor kapott hatósági bizonyítványt,
 • a szálláshely bejelentő lapját.

Nemzeti tartózkodási engedéllyel dolgozhatok, vagy tanulhatok-e Magyarországon?

Csak kizárólag munkavállalási engedély és munkavállalási célú tartózkodási engedély birtokában.

Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti tartózkodási vízum és a tartózkodási engedély felvételére jogosító (D) vízum alapján kiadott tartózkodási engedély munkavállalási, jövedelemszerzési, felsőfokú tanulmányi vagy más tudományos továbbképzési célú tartózkodásra nem jogosít.

Amennyiben Ön munkát kíván végezni, vagy más jövedelemszerzési tevékenységet folytatni, illetőleg felvételt nyert felsőfokú képzésre, az új tartózkodási céljának megfelelő tartózkodási engedélyt kell kérnie a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságán.

Ha munkavállalási engedély és munkavállalási célú tartózkodási engedély nélkül vállal munkát, az idegenrendészeti hatóság kiutasíthatja az ország területéről, valamint beutazási és tartózkodási tilalmat rendelhet el.

Magyar vízumtípusok, vízumdíjak

Milyen schengeni vízumtípusok léteznek?

 • Repülőtéri tranzit vízum (A): a repülőtér nemzetközi zónájába történő belépésre és ott a célállamba közlekedő járat indulásáig való tartózkodásra jogosít.

Az ukrán állampolgárok mentesek az A vízum alól.

 • Rövid távú tartózkodásra jogosító beutazóvízum (C): egyszeri, kétszeri vagy többszöri beutazásra, és megszakítás nélküli tartózkodás esetén a beutazástól számított legfeljebb 90 napig, megszakítás esetén az első beutazás időpontjától számított 6 hónapon belül összesen 90 napig terjedő tartózkodásra jogosít.

Milyen típusú magyar vízumok léteznek?

kishatárforgalmi engedély (a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa állítja ki) : többszöri beutazásra és hat hónapon belül legfeljebb 90 napos tartózkodásra jogosít Magyarország határ menti területén. A beutazás célja különösen szociális, kulturális, családi vagy gazdasági célú tartózkodás lehet.

tartózkodási engedély felvételére jogosító vízum (D, a konzulátus adja ki): egyszeri beutazásra, a tartózkodási engedély BÁH-nál történő felvétele céljából. A vízumot 30 napos érvényességgel állítjuk ki.

hosszú távú tartózkodási vízum (D, a BÁH adja ki): egyszeri vagy többszöri beutazásra, 90 napot meghaladó, de legfeljebb 1 év időtartamú és meghatározott (pl. munkavállalási, jövedelemszerzési, tanulmányi vagy más tudományos továbbképzési) célú magyarországi tartózkodásra jogosít.

nemzeti tartózkodási vízum (D, a konzulátus adja ki): többszöri beutazásra és három hónapot meghaladó, de legfeljebb 5 év időtartamú magyarországi tartózkodásra jogosít. Munkavállalási, jövedelemszerzési, felsőfokú és középfokú tanulmányi vagy más tudományos továbbképzési célú tartózkodásra nem jogosít. Ezt a vízumtípust csak Szerbia-Montenegró, Horvátország és Ukrajna állampolgárai igényelhetik az állampolgárságuk vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti magyar külképviseleten, a fent megjelölt országokban.

Mennyibe kerül a vízum? Milyen kapcsolódó költségek vannak?

Ukrán állampolgárok C schengeni vízumkérelmei feldolgozásának díja 35 euró.

Tartózkodási engedély (90 napon túl) iránti kérelem feldolgozásának díja 60 euró.

Nemzeti vízum iránti kérelem feldolgozásának díja ingyenes.

A tagállamok 70 eurós díjat szabnak ki az olyan vízumok feldolgozására, amelyek esetében a vízumkérelmet és az igazoló dokumentumokat a vízumkérelmező tervezett indulásának időpontja előtti három napon belül nyújtja be.

Nem ukrán állampolgár esetében a repülőtéri tranzitvízum, átutazóvízum vagy a rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás díja

60 EUR

Szezonális munkavállalási vízum kiadására irányuló eljárás díja

40 EUR

 1. A vízumdíjat az OTP Bank Sofiyivske utcai fiókjában (01001, Kijev, Szofijivszka u. 12.) kell befizetni a vízumkérelem benyújtása után aznap, vagy legkésőbb a következő munkanapon, a konzulátuson kapott névre szóló szelvény bemutatásával.

  A befizetési bizonylatot a konzulátusra nem kell visszavinni, a bank online értesíti a konzulátust a befizetés megtörténtéről.
  Késedelmes befizetés esetén a vízum határidőre történő elkészítését a konzulátus nem vállalja.
 2. A vízum kiadásáért a konzulátus a fenti díjakon felül más díjat nem számít fel.
 3. A vízumkérelem elutasítása esetén a vízumdíj nem jár vissza.

Alapvető díjmentességi kategóriák

 1. 14 év alatti, a szülő útlevelébe bejegyzett gyermek díjmentes
 2. EGT állampolgárok családtagjai díjmentes
 3. 6 év alatti, saját útlevéllel utazó gyermek díjmentes
 4. 5 főnél nagyobb gyermekcsoport tagja díjmentes
 5. kutatók díjmentes

További díjkedvezmények

Az alábbi ukrán állampolgárok kategóriái mentesülnek a vízumkérelem feldolgozásának díja alól:

 1. Magyarországon (a tagállamok területén) jogszerűen tartózkodó ukrán állampolgárok közeli hozzátartozói – házastársak, gyermekek, szülők , nagyszülők és unokák;
 2. hivatalos küldöttségek tagjai;
 3. a nemzeti kormány vagy helyi önkormányzatok tagjai, parlamenti képviselők, az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság tagjai;
 4. tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok, akik tanulmányok vagy képzés céljából utaznak;
 5. fogyatékkal élő személyek és szükség esetén kísérőik
 6. olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolják humanitárius okokból történő utazásuk szükségességét
 7. g) nemzetközi sportesemények résztvevői és kísérőik;
 8. tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben részt vevő személyek;
 9. testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;
 10. újságírók;
 11. nyugdíjasok;
 12. a tagállamok területére szállító, Ukrajnában nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői;
 13. a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai;
 14. 18 év alatti gyermekek és 21 év alatti eltartott személyek.

Mikor nyújthatom be a kérelmemet?

Vízumkérelmet a konzulátus legkorábban az utazás megkezdése előtt 3 hónappal vehet át.

Hol nyújthatom be a vízumkérelmet?

A vízumkérelmet a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten, személyesen kell benyújtani.

A vízumkérelem okirattal igazolt, méltánylást érdemlő körülmény esetén más magyar külképviseleten is benyújtható. Ilyen méltánylást érdemlő eset lehet pl.:

 • a külföldi egészségi állapota,
 • ha családtagja Magyarországon él,
 • ha az állandó vagy szokásos tartózkodási helyére történő visszautazása aránytalanul nagy költséggel járna,
 • egyéb rendkívüli esemény (Pl.: hozzátartozó halálesete).

Amennyiben a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti államban nincs magyar külképviselet, úgy a vízumkérelme bármely magyar, vízumkiadással is foglalkozó külképviseleten benyújtható.

Családtag beadhatja-e helyettem a vízumkérelmet?

Főszabály szerint személyesen kell benyújtani a kérelmet, azonban együtt utazó családtagok esetén a nagykorú családtag is benyújthatja a család összes vízumkérelmét. Ez ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy - amennyiben a konzul szükségesnek ítéli – személyes megjelenésre szólítsa fel a családtagokat.

A barátom, munkatársam beadhatja-e helyettem a vízumkérelmet?

Barátok, ismerősök nem adhatnak be vízumkérelmet. Amennyiben az utazás célja hivatalos, üzleti út, úgy a munkáltató képviselője, amennyiben rendelkezik megfelelő meghatalmazással benyújthatja a kérelmet. Csoportok utazása esetén (pl. művészeti vagy iskolai csoportok) a megfelelő meghatalmazással rendelkező csoportvezető, csoportmegbízott benyújthatja a kérelmet. Ez ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy - amennyiben a konzul szükségesnek ítéli – személyes megjelenésre szólítsa fel a kérelmezőket.

Milyen dokumentumokat kell csatolni a vízumkérelemhez?

Csatolandó dokumentumok

 • útlevél, melynek érvényessége 3 hónappal meghaladja az igényelt vízum érvényességét;
 • az útlevél adatoldalának fénymásolata;
 • 1 db igazolvány méretű színes fénykép*, amely 6 hónapnál nem régebbi;
 • hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és aláírt vízumkérdőív;
 • egészségügyi biztosítás, (min. 30.000 EUR), akkreditált utazási biztosítók listáját lásd a főoldalon (+15 napos ún. grátisz időszakra megkötve)
 • vissza-, ill. továbbutazáshoz szükséges engedélyek, menetjegyek
 • beutazás és a tartózkodás céljának igazolása
 • szálláshely, ill. lakóhely meglétének igazolása
 • megélhetés, kiutazás fedezetét bizonyító dokumentumok
 • a jogszerű tartózkodás igazolása, amennyiben a kérelmező nem a fogadó ország állampolgára.

Fontos tudnivaló!: A vízumkérelem teljesítéséhez az anyagi fedezet és a beutazási cél igazolását is teljesíteni kell.

* A fényképre vonatkozó előírás:

 • 1 db 6 hónapnál nem régebbi,
 • színes,
 • igazolvány méretű (35-40 mm széles),
 • éles, jó minőségű,
 • egész-arcos,
 • egyszínű, világos háttér előtt,
 • fejfedő nélkül, kivéve a vallási okokból viselt fejfedőt,
 • szemből fényképezett.

Szemüveg viselése megengedett, feltéve, hogy a szemek jól láthatóak maradnak és a fény nem tükröződik vissza a lencse üvegén.

Fejfedő (kendő) használata csak vallási okokból megengedett, feltéve, hogy az arc továbbra is jól kivehető a fotón.

A fényképnek meg kell felelnie a fenti előírásoknak. Amennyiben azok nem teljesülnek, a kérelmezőt új, a feltételeket kielégítő fénykép benyújtására szólítjuk fel.

Szükséges-e menetjegy megvásárlása a vízumkérelemhez vagy elegendő a foglalás?

A kérelem beadásakor alapvetően elegendő a foglalás, ugyanakkor a konzul kérheti a vízumkiadásakor a menetjegy bemutatását.

Mivel igazolható az anyagi fedezet?

Az anyagi fedezet többek között az alábbi dokumentumok egyikével igazolható:

 • eredeti munkáltatói jövedelemigazolás, vagy
 • banki számlakivonat az utolsó három hónap forgalmáról, vagy
 • nyugdíjszelvény, vagy
 • egyéni gazdálkodó / vállalkozó / egyszemélyes cég esetében a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, vagy
 • érvényes menetjegy, igazolás lefoglalt és befizetett útról, szálláshelyről, vagy
 • kiskorú esetén a törvényes képviselő költségvállalási nyilatkozata a szükséges anyagi fedezet igazolásával, vagy
 • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) által kiállított és záradékolt meghívólevél.

Hogyan kérelmezhető a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál a hivatalos meghívólevél?

Hivatalos BÁH meghívólevél a BM-BÁH-nál (a BM-BÁH regionális igazgatóságain vagy azok ügyfélszolgálati irodáin) személyesen szerezhető be. (lásd. Ügyfélfogadás: http://www.bmbah.hu/)

A meghívó fél magyar állampolgár vagy érvényes bevándorlási, letelepedési, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi lehet, aki a meghívólevél iránti kérelmet meghatározott formanyomtatványon a lakóhelye, vagy tartózkodási helye, illetve ha a meghívó jogi személy, úgy a székhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságnál személyesen, jogi személy esetén képviselője útján nyújthatja be.

A személyes benyújtás alól kivételes esetben - ha például a meghívó idős kora, betegsége, kórházi kezelése ezt indokolja - az illetékes területi idegenrendészeti hatóságtól felmentés kérhető.
Az eljárás díjköteles, melyet illetékbélyegben a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni.

A meghívólevél a kiállítást követő hat hónapon belül használható fel.

A BÁH által kiállított meghívólevél egyidejűleg igazolja mind a beutazás célját, mind az anyagi fedezet meglétét.

A hatóság a meghívólevelet a meghívónak adja ki, akinek gondoskodnia kell a meghívotthoz történő eljuttatásáról.
Mennyibe kerül egy magyarországi meghívólevél?

(Az alábbi adatok a 2013. januári helyzetet tükrözik, tájékoztató jellegűek.)

Hivatalos BÁH meghívólevél: 7500 HUF

BÁH eljárási illeték 4000 HUF

A tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatért 6250 forint díjat kell fizetni. A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3600 forint, a nem hiteles másolatért 1000 forint elektronikus adatszolgáltatási díjat kell fizetni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása (NAV) igazolás 3000 HUF

Közjegyzői hitelesítések

 • közvetlen rokon meghívólevelének aláírás hitelesítése 1.500 HUF
 • közjegyzői okiratba foglalt befogadó nyilatkozat készítése 15.400 HUF

Mivel igazolható a beutazási cél?

Rövid időtartamú schengeni (C) beutazóvízum kérelmezésekor:

 • Turista utazás esetén az utazási iroda igazolása vagy egyéni utazás esetén az előre kifizetett szállásfoglalás.
 • Átutazás: az utazás célját igazoló érvényes menetjegy vagy a külföldi használatában lévő és megfelelő módon biztosított közlekedési eszköz, szükség esetén célvízum.
 • Tanulmányi vagy más tudományos, továbbképzési célú beutazás esetén a fogadó intézmény befogadói igazolása, és a várható magyarországi szálláscím igazolása.
 • Látogatás esetén a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) által kiállított és záradékolt meghívólevél és a magyarországi meghívó fél személyi igazolványának/útlevelének fénymásolata.
 • Családi kapcsolatok ápolása esetén a látogató célú beutazásra vonatkozó dokumentumok vagy a kérelmező igazolása a családi kapcsolatok fennállásáról és a beutazás és a tartózkodás célját bemutató, büntetőjogi felelősség tudatában aláírt nyilatkozata. A nyilatkozatnak ki kell térnie a családi kapcsolat fokára, s tartalmaznia kell a családtag nevét, címét, telefonszámát. A kérelmet eredetben kell benyújtani; a meghívó aláírását közjegyzőnek kell hitelesíteni, továbbá a meghívó tartózkodási engedélyéről a közjegyző által készített másolatot is csatolni kell.

Az alábbi tartalmi követelményeknek az „írásos kérelem” meg kell, hogy feleljen:

 1. a meghívott személyek esetében: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, a személyazonosító igazolvány száma, az utazás ideje és célja, a belépések száma, valamint a meghívott személlyel utazó kiskorú gyermekek neve;
 2. a meghívó személy esetében: vezetéknév, keresztnév és cím, vagy
 3. a meghívó jogi személy, vállalat vagy szervezet esetében: teljes név és cím, valamint
  • amennyiben a kérelmet szervezet állítja ki, a kérelmet aláíró személy neve és beosztása,
  • amennyiben a meghívó személy jogi személy vagy társaság, illetve annak valamely tagállam területén lévő irodája vagy kirendeltsége, az érintett tagállam nemzeti joga által megkövetelt cégnyilvántartási szám.
 4. Üzleti célú beutazáskor, magyarországi üzleti partner megléte esetén az üzleti partner eredeti meghívólevele, a kereskedelmi-üzleti kapcsolatok fennállásának igazolása, vagy a helyi kereskedelmi/gazdasági kamara igazolása az üzleti tevékenységről és a várható magyarországi szálláscím igazolása.

 5. Átutazás célú beutazáskor az elbírálás alapja továbbra is az átutazási szándékot igazoló dokumentáció, pl. a célország beutazási engedélye, vagy meghívólevél benyújtása. Egyebekben az általános alábbi dokumentum csatolása is szükséges.

 6. Gyógykezelési célú beutazás esetén a fogadó egészségügyi intézmény igazolása, amely tartalmazza, hogy a gyógykezelés várható fedezete rendelkezésre áll, illetve a gyógykezelés fedezetének egyéb igazolása és a várható magyarországi szálláscím igazolása.

 7. Fuvarozók esetében a fuvarozó cég igazolása, illetve kérelme.

 8. A Magyar Köztársaság területén eltemetett hozzátartozó sírhelyének látogatása céljából a sírhely létét és a rokonsági fokot igazoló dokumentum.

 9. Kulturális célú beutazás esetén: kulturális szolgáltatóval kötött megbízási szerződés, alkotó munkára vonatkozó meghívás, vagy a rendezvény szervezőjének meghívása. A meghívóban szerepeljenek a meghívott személyek adatai: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, a személyazonosító igazolvány száma, valamint az utazás ideje és célja, a belépések száma, valamint a meghívott személlyel utazó kiskorú gyermekek neve.

 10. Sport célú beutazás esetén: a magyarországi sportversenyen való részvételt igazoló akkreditáció, vagy magyarországi sportegyesülettel kötött szerződés, vagy a küldő egyesület / olimpiai bizottság / sportért felelős főhatóság igazolása.

 11. Konferencián való részvétel esetén: a konferencia szervezőjének meghívója, vagy visszaigazolása a részvételről és/vagy a küldő szervezet igazolása; a konferencia részvételi díjának befizetését igazoló dokumentum. A magyarországi beutazási cél igazolásához szükség van 1.) egy eredeti ukrán igazolásra, mely arról szól, hogy a kérelmező a delegáció tagja (a neve fel van tüntetve); továbbá 2.) a magyar hivatalos meghívó másolatára; ezen hivatalos meghívón nem feltétel a meghívottak nevének feltüntetése.

 12. A sírlátogatóknak főszabály szerint - legfeljebb 14 napig érvényes C vízumot lehet kiadni. A vízum – az utazás céljából fakadóan - egyszeri beutazásra jogosít. A dokumentumokat eredetben kell bemutatni; a sírhely meglétéről szóló iratot mind ukrán, mind magyar hatóság kiadhatja.

Fontos tudnivaló! A fent felsorolt dokumentumokon kívül a konzul további igazolások bemutatását is kérheti. A konzulátus fenntartja magának a jogot, hogy a közölt adatok és a benyújtott dokumentumok hitelességét megvizsgálja. Valótlan adatközlés egymagában is magával vonja a vízumkérelem elutasítását.

A nagykövetség konzuli részlegének faxára érkezett igazolásokat, meghívóleveleket, egyéb dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.

90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum (D) kérelmezésekor:

A 90 napot meghaladó tartózkodás szabályozása nemzeti hatáskör.

A Magyarországra hosszabb távra beutazni kívánó külföldi tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújthat be. Ennek pozitív elbírálása esetén egy egyszeri, tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosító vízumot kap.

A BÁH regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemről, s egyben a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumról – főszabály szerint – a kézhezvételtől számított harminc napon belül dönt.

Keresőtevékenység folytatása

 • munkavállalási engedély,
 • munkaszerződés,
 • magyarországi lakhatását igazoló dokumentum és
 • igazolás arról, hogy miből fog élni, amíg az első fizetését meg nem kapja (magyarországi bankszámlakivonat, munkáltató igazolása, hogy előleget ad stb.

Illetve saját cég esetén:

 • igazolás a jövedelemszerző tevékenység jellegéről (társasági szerződés),
 • határozat cégbírósági bejegyzésről,
 • magyarországi lakhatást igazoló dokumentum,
 • igazolás a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről,
 • nyilatkozat, igazolás az éves (a várható éves) jövedelemről
 • igazolás a Magyarországon rendelkezésére álló pénzösszegről
 • az előző évi egyszerűsített mérleg (már működő cég esetén)
 • igazolás arról, hogy nincs a cégnek köztartozása (már működő cég esetén)
 • amennyiben vannak a vállalkozásnak magyar munkavállalói, úgy azok munkaszerződése
 • újonnan alakuló vállalkozás esetén rövid üzleti terv.

Tanulmányok folytatása

 • iskolalátogatási igazolás,
 • a magyarországi lakhatását igazoló dokumentum (kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás vagy lakásbérleti szerződés tulajdoni lap másolattal) és
 • a magyarországi megélhetését igazoló iratok (bankszámla kivonat vagy a szülők nyilatkozata, hogy a magyarországi tartózkodás összes költségét vállalják, vagy igazolás ösztöndíjról)
 • az oktatási intézmény igazolása a tandíj befizetéséről/tandíjmentességről.

Családegyesítés

 • a magyarországi lakhatást igazoló dokumentum,
 • a magyarországi megélhetést igazoló dokumentum,
 • házassági/születési anyakönyvi hiteles másolata és
 • a magyarországi rokon útleveléről készített másolat.

Látogatás

 • BÁH által záradékolt hivatalos meghívólevél
 • a meghívó útlevelének vagy személyi igazolványának másolata.

Gyógykezelés

 • a fogadó egészségügyi intézmény neve, címe,
 • igazolás a gyógykezelésről, annak jellegéről, várható időtartamáról,
 • anyagi fedezet igazolása a gyógykezeléshez és a magyarországi tartózkodáshoz,
 • a magyarországi lakhatás igazolása, ha nem kórházban tartózkodik,
 • kiskorú gyermek, vagy ellátásra szoruló családtag kezelése esetén a kísérő szállásának és megélhetésének igazolása.

Kutatás

 • akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás, és
 • amennyiben a kutató a szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik, a kutatószervezet írásos kötelezettségvállalása arra, hogy a kutatónak az engedélyezett tartózkodás időtartamát meghaladó tartózkodása esetén megtéríti a kiutasításával kapcsolatban felmerült költségeket.

Önkéntes tevékenység folytatása

 • törvényben meghatározott fogadó szervezettel kötött szerződés önkéntes tevékenység folytatásáról (pl. helyi önkormányzat, egyház, könyvtár, stb.)

Eredeti vagy fénymásolt dokumentumokat kell-e csatolnom a vízumkérelmemhez?

A dokumentumokat lehetőség szerint eredetiben kell a kérelemhez csatolni, amennyiben az eredeti iratra az ügyfélnek a későbbiekben még szüksége van, úgy egy fénymásolatot is mellékelni kell.

Fontos tudnivaló! A fent felsorolt dokumentumokon kívül a konzul további igazolások bemutatását is kérheti. A konzulátus fenntartja magának a jogot, hogy a közölt adatok és a benyújtott dokumentumok hitelességét megvizsgálja. Valótlan adatközlés egymagában is magával vonja a vízumkérelem elutasítását.

Mennyi idő elteltével nyújthatok be új kérelmet?

Erre vonatkozóan jogszabály nem rendelkezik. Szabályszerűen felhasznált vízum esetében a kérelem minden további nélkül, bármikor benyújtható.

Elutasított kérelem esetén akkor célszerű új kérelmet benyújtani, ha az elutasítás okát jelentő körülmény megváltozott.

Honnan tudhatom meg más külképviseletek címét, egyéb elérhetőségét?

Az információk elérhetők a Külügyminisztérium honlapján: www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/kovetsegek-konzulatusok

Elutasítja-e a kérelmemet a magyar konzul, ha korábban valamelyik schengeni országba nem kaptam vízumot?

Magyarország A és C típusú schengeni vízumot ad ki és a schengeni tiltó lista köti Magyarországot.

Amennyiben a magyar konzul olyan információ birtokába jut, hogy a kérelmezőt valamelyik schengeni konzulátuson elutasították, úgy a kérelmét a szokásosnál is alaposabban vizsgálja meg, tudakozódik schengeni kollégájánál az elutasítás okáról és a schengeni tiltólistán automatikusan lefuttatja az ellenőrzést.

Nem utasítja el a kérelmet, ha a kérelmező már nem szerepel a schengeni tiltólistán.

Kérelmezhetek-e vízumot, ha betelt az útlevelem?

Olyan útlevél oldalra, amelyen bármiféle bélyegzés, bejegyzés vagy vízum van, nem ragasztható magyar vízum. Úgyszintén nem tehető vízum azokra az üres oldalakra, amelyek a helyi hatóságok bejegyzései számára vannak fenntartva. Ha csak ilyen üres oldalak vannak az útlevelében, azt akkor is beteltnek kell tekinteni.

Milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetek, ha elutasították a vízumkérelmemet?

Beutazási tilalom vagy a kérelem ellenőrzésekor felmerülő aggályok esetén a konzulátus a vízumkérelmet elutasítja. Hamis dokumentumok bemutatás már önmagában elutasítási ok.

Az elutasítás okáról a konzulátus – kizárólag személyesen a kérelmezőnek - tájékoztatást ad. A kérelmező kérheti, hogy a tájékoztatás írásban is megtörténjen.

Elutasítás esetén a vízumeljárási díjat a konzulátus nem téríti vissza.

2011. április 5-óta az ügyfelek jogorvoslattal élhetnek. Az ügyfelek jogorvoslati kérelmüket az elutasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül terjeszthetik elő az elutasítást hozó konzuli képviseletnél 30 EUR eljárási díj egyidejű megfizetése mellett. A fellebbezést a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma a felterjesztés napját követő naptól számított 15 napon belül bírálja el, ezt követően további jogorvoslatnak nincs helye.

A jogorvoslati lehetőségen kívül a kérelmező panasszal élhet, amennyiben az eljárással kapcsolatban kifogása van. A panaszt első fokon a konzulátus vezetője, másod fokon a Külügyminisztérium vizsgálja meg.

Fentieken túlmenően a kérelmező panasszal élhet, amennyiben az eljárással kapcsolatban kifogása van. A panaszt első fokon a konzulátus vezetője, másodfokon a Külügyminisztérium vizsgálja meg.

Elutasítás esetén, a vízumeljárási díj ismételt megfizetése mellett, bármikor új kérelem adható be.

Vízum érvényessége, meghosszabbítása

Miért érvényes a schengeni vízum Magyarországon?

Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek, és a magyar külképviseletek által kibocsátott egységes schengeni vízumok és a magyar hatóságok által kiállított tartózkodási engedélyek is érvényesek a teljes schengeni térségben.

A schengeni államok körébe 2011. december 19-től 26 ország tartozik: az Európai Unió 27 tagja közül 22 ország (Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország), valamint Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein.

Az Európai Unió tagállamai közül 5 ország - Bulgária, Ciprus, az Egyesült Királyság, Írország és Románia - ugyanakkor továbbra sem része a schengeni térségnek.

Van-e lehetőség Magyarországon meghosszabbítani a vízumot?

A vízum nem hosszabbítható. Különösen indokolt esetben (pl. súlyos betegség, közeli hozzátartozó súlyos betegsége vagy halála) ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást állíthat ki a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

Mit tegyek, ha nem tudtam felhasználni a vízumomat?

A lejárt és fel nem használt vízumot meghosszabbítani nem lehet. Helyette új vízumkérelmet kell benyújtani, új mellékletek benyújtásával, a díjak újabb megfizetésével.

Tartózkodás Magyarországon

EGT állampolgár mennyi ideig tartózkodhat Magyarországon vízummentesen?
Az EGT állampolgárok beutazása vízummentes, és kilencven napot meg nem haladó időtartamig külön engedély nélkül tartózkodhatnak a Magyar Köztársaság területén. 90 napon túli tartózkodás esetén EGT tartózkodási engedéllyel tartózkodhatnak, melyet a BÁH területi szerveinél lehet kérvényezni.

Mi a teendő, ha 90 napnál hosszabb időt kívánok Magyarországon tölteni?

A 90 napot meghaladó tartózkodás szabályozása nemzeti hatáskör.

A Magyarországra hosszabb távra beutazni kívánó külföldi tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújthat be. Ennek pozitív elbírálása esetén egy egyszeri, tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosító vízumot kap.

Csatolandó dokumentumok

 • kitöltött és aláírt tartózkodási engedély iránti kérelem (kérdőív)
 • érvényes úti okmány
 • 1 db. színes fénykép
 • vissza-, ill. továbbutazáshoz szükséges engedélyek
 • beutazás és a tartózkodás céljának igazolása
 • szálláshely, ill. lakóhely meglétének igazolása
 • megélhetés, kiutazás fedezetét bizonyító dokumentumok
 • egészségügyi biztosítás

Az eljárás díja 60 euró. A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemről, s egyben a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumról – főszabály szerint – a kézhezvételtől számított harminc napon belül dönt.

Tizenöt napon belül kell elbírálni a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély iránti kérelmét, ha tartózkodásának célja

 1. tanulmányok folytatása vagy
 2. kutatás.

A kérelem elutasítása ellen a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül fellebbezni lehet közvetlenül a döntést hozó Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságánál.

Mennyi időt tölthetek Magyarországon többszöri vízummal?

A vízummal az abban meghatározott számú napnál többet (maximum 90/180 nap) nem lehet az országban tölteni, s az országot a vízum érvényességének utolsó napján el kell hagyni.

„C” vízum esetében a tartózkodási napok száma az országban tölthető napok össz-számát jelöli. Tehát ha a többszöri „C” vízumban a tartózkodási napok száma pl. 40, akkor a vízummal az országban lehet tölteni egyszer 40 napot, vagy 4*10 napot vagy 2*20 napot 6 hónapos intervallumon belül stb.