ท่านที่ต้องการพักอาศัยในประเทศฮังการีเกิน 90 วัน กรุณา คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเกน ณ สถานเอกอัครราชทูตฮังการี

ผู้ที่จะสามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานฯทูตฮังการีได้ จะต้องพิจารณาดังนี้

1. เดินทางไปยังประเทศฮังการีเท่านั้น

2. หากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศสมาชิกเชงเก้นมากกว่า 1 ประเทศ ประเทศฮังการีต้องเป็นจุดหมายปลายทางหลัก โดยพิจารณาจาก ระยะเวลา หรือ จุดประสงค์ของการเดินทาง กล่าวคือ ท่านจะต้องพักอยู่ในประเทศฮังการีเป็นระยะเวลานานที่สุด หรือ จุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้ของท่านอยู่ที่ประเทศฮังการี ตัวอย่างเช่น ท่านต้องไปเข้าร่วมประชุม หรือ ไปติดต่อธุรกิจ ในประเทศฮังการี เป็นเวลา 5 วัน และ ต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในเขตเชงเก้นเพื่อการท่องเที่ยวส่วนตัวอีก 6 วัน ดังนั้น การเข้าร่วมประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจในฮังการี จะถือเป็นจุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้

3. หากไม่สามารถระบุจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทางได้ (เช่น ในกรณีที่จำนวนที่อยู่ในแต่ละประเทศเท่ากัน) ท่านจะต้องเดินทางเข้าประเทศฮังการีเป็นประเทศแรก

หากท่านมีคุณสมบัติดังกล่าว กรุณาศึกษาเวลาเปิดทำการและระบบการนัดหมายวันยื่นคำร้องตามข้อมูลด้านล่าง

สถานฯทูตจะเปิดทำการสำหรับยื่นเอกสารขอวีซ่าในวันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น. กรุณาทำการนัดหมายก่อนมายื่นคำร้อง ท่านสามารถทำการนัดหมายได้ตามลิงค์ นัดหมายวันยื่นคำร้อง ทางด้านซ้ายมือของท่าน ผู้สมัครจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ยกเว้น เยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องแทนได้ ท่านสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันเดินทาง ท่านสามารถมารับวีซ่าได้ภายใน 15 วัน หลังจากวันยื่นคำร้อง ดังนั้น กรุณายื่นคำร้องก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรุณาชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นวีซ่าเป็นเงินสดสกุลยูโรจำนวน 60 ยูโรในวันที่ยื่นเอกสาร ท่านสามารถมารับวีซ่าได้ตามวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินเป็นต้นไป ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น.

เอกสารสำหรับการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

(รายการเอกสารด้านล่างเป็นรายการอย่างย่อ และ กงสุลอาจจะขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า)

เอกสารสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าทุกประเภท มีดังนี้

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นที่ถูกต้อง สมบูรณ์และ กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ (ลายเซ็นเหมือนในหนังสือเดินทาง)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าได้ คลิ๊กที่นี่

2. หนังสือเดินทางที่ใช้การได้ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

· มีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป

· มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก

· มีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกนอกเขตเชงเก้น

3. รูปถ่าย สี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

4. ประกันการเดินทาง โดยระบุข้อมูล ดังนี้

· ครอบคลุมประเทศในเขตเชงเก้น

· ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทาง

· ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น

· วงเงินประกัน 30,000 ยูโร ( คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่สถานฯ ทูตยอมรับ)

5. ผู้สมัครขอวีซ่าต้องมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในประเทศไทย (คนต่างด้าวที่มีสถานฯทูตฮังการี หรือ สถานกงสุล หรือ ประเทศตัวแทนออกวีซ่าของฮังการีในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ จะต้องแสดงเอกสารที่อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องออกจากประเทศไทย) หากประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ ไม่มีสถานฯทูตฮังการี ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าประเทศสมาชิกใดเป็นตัวแทนการออกวีซ่าของประเทศฮังการีในประเทศของท่านโดย คลิ๊กที่นี่ หากไม่มีสถานฯทูตหรือสถานกงสุลในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่หรือไม่มีประเทศสมาชิกตัวแทน ท่านสามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานฯทูต หรือ สถานกงสุลฮังการีที่ใดก็ได้

6. ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครขอวีซ่า : ผู้ใหญ่ 60 ยูโร / เด็กอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร/ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และ คู่สมรส/บุตร

ของพลเมืองของประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาเตรียมเงินสดสกุลยูโรและชำระใน

วันที่ยื่นคำร้อง

เอกสารเพิ่มเติมโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

ประเภทท่องเที่ยว

· แผนการเดินทาง

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· หลักฐานด้านการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)

· ใบรับรองการทำงาน (เอกสารจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลา)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษา (ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าเป็นเยาวชน)

· ถ้าเยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอ พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริง) พร้อมกับสูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง

ประเภทธุรกิจ

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศฮังการี

· จดหมายจากบริษัทในประเทศไทยที่แจ้งตำแหน่งงานของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมทั้งระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจในนามของบริษัท

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· บัญชีธนาคารของบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บริษัทที่เป็นที่รู้จัก, บริษัทใหญ่, ธนาคาร ไม่จำเป็นต้องยื่น)

ประเภทเยี่ยมเยียน

· หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศฮังการี – ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา คลิ๊กที่นี่

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· หลักฐานด้านการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)

· ใบรับรองการทำงาน (เอกสารจากนายจ้างที่รับรองตำแหน่งงาน ระยะเวลาจ้างงาน เงินเดือน และจำนวนวันลาที่ได้รับ)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษา (ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าเป็นเยาวชน)

· ถ้าเยาวชน (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยที่ว่าการอำเภอ พร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย (ฉบับจริง) พร้อมกับสูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ปกครอง

ประเภทเข้าร่วมการประชุมสัมนา

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายเชิญจากผู้จัดการประชุม ระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และสถานที่ในการจัดประชุม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการประชุมของผู้ยื่นขอวีซ่า

· จดหมายจากหน่วยงานในประเทศไทย ระบุสถานะของผู้ยื่นขอวีซ่าในหน่วยงานนั้นๆ และระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าไปเข้าร่วมประชุมในนามของหน่วยงาน

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

· บัญชีธนาคารของบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บริษัทที่เป็นที่รู้จัก, บริษัทใหญ่, ธนาคาร ไม่จำเป็นต้องยื่น)

สำหรับไปเรียน

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· หนังรับรองจากสถานศึกษาที่ยืนยันสถานะภาพนักเรียนของผู้ขอวีซ่า พร้อมทั้งระบุระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปศึกษาในประเทศฮังการี

· หนังสือเชิญจากสถานศึกษาในฮังการี ระบุระยะเวลา ประเภทของหลักสูตร ระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าได้ชำระค่าเรียนแล้วหรือไม่(ในกรณีที่รับเข้าศึกษา) และระบุว่าทางสถานศึกษามีจัดอาหาร ที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือไม่

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หลักฐานการเงินของผู้ยื่นขอวีซ่า (หรือผู้สนับสนุน)

ประเภทวัฒนธรรม

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายจากหน่วยงานด้านวัฒนธรรมนั้นๆ (ออเคสตร้า, โรงละคร, กลุ่มเต้นรำ ฯลฯ) ที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นสมาชิก โดยระบุสถานะในหน่วยงานของผู้ยื่นขอวีซ่า รวมถึงระยะเวลาและวัตถุประสงค์ด้านวัฒนธรรมในการเดินทางไปยังประเทศฮังการี

· หนังสือเชิญจากหน่วยงานในประเทศฮังการี (กระทรวงวัฒนธรรม, ออเคสตร้า, โรงละคร, กลุ่มเต้นรำ ฯลฯ) ที่ระบุประเภทของงานด้านวัฒนธรรมที่ผู้ยื่นขอวีซ่าได้รับเชิญให้เข้าร่วม และการมีส่วนร่วมของผู้ยื่นขอวีซ่าในงานนั้นๆ

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หลักฐานการเงินของหน่วยงานที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นขอวีซ่า

ประเภทเข้ารับการรักษาทางการแพทย์

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายจากแพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ยื่นขอวีซ่า ระบุสาเหตุที่ต้องไปรับการรักษาในประเทศฮังการี

· หนังสือจากสถาบันการแพทย์ในประเทศฮังการี ระบุประเภท และระยะเวลาของการรักษาของผู้ยื่นขอวีซ่า พร้อมทั้งระบุว่าผู้ยื่นขอวีซ่าได้ชำระค่ารักษาแล้วหรือไม่

· หลักฐานการเงิน (เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)

ประเภทกีฬา

· หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

· หลักฐานการจองที่พัก (เช่น ใบจองโรงแรม)

· จดหมายจากผู้จัดการแข่งขัน ระบุระยะเวลาและประเภทของการจัดงานที่ผู้ยื่นขอวีซ่าจะเข้าร่วม

· จดหมายจากหน่วยงานกีฬาที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นสมาชิก (สโมสร, สมาพันธ์ ฯลฯ) ระบุตำแหน่งในองค์กรของผู้ยื่นขอ วีซ่า (นักกีฬา, ผู้จัดการ ฯลฯ) และหน้าที่ในการจัดการแข่งขันกีฬานั้นๆ

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

· หลักฐานการเงินของหน่วยงานที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นขอวีซ่า

ประเภทปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

· ใบจองตั๋วเครื่องบิน

· หนังสือที่ออกอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการ หรือสถาบันของหน่วยงานราชการที่ผู้ยื่นขอวีซ่าสังกัด แจ้งสถานทูตเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ยื่นขอวีซ่า รวมถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาของการเยือน

(จดหมายดังกล่าวควรระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พัก)

ข้อมูลในการยื่นขอวีซ่าสำหรับสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป/ประเทศในกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, บัลแกรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิธัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, อังกฤษ

ประเทศในกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป ไอซ์แลนด์, ลิชเทนสไตน์ และนอร์เวย์

หมายเหตุ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งสหภาพยุโรป และกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป แต่ให้ใช้หลักการเดียวกันในการพิจารณาสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสวิส

สมาชิกในครอบครัว หมายถึง

· คู่สมรส

· บุตรอายุต่ำกว่า 21 ปี ของพลเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือของคู่สมรส

· บิดา-มารดา ของคู่สมรส

นอกจากเอกสารทั่วไปที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ สมาชิกในครอบครัวของสมาชิกสหหภาพยุโรป และกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ต้องการขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

· ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่สมรสกับพลเมืองสมาชิกสหภาพยุโรป หรือกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป)

· สูติบัตร (ในกรณีที่ท่านเป็นบุตรของพลเมืองสมาชิกสหภาพยุโรป หรือกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ คู่สมรสของพลเมืองสมาชิกสหภาพยุโรป)

· สูติบัตร ของบุตรของท่าน ในกรณีที่บุตรของท่านเป็นพลเมืองสมาชิกสหภาพยุโรป หรือกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป

· สูติบัตร ของบุตรของท่าน ในกรณีที่บุตรของท่านจดทะเบียนสมรสกับพลเมืองสมาชิกสหภาพยุโรป หรือกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป

· สำเนาหนังสือเดินทางของพลเมืองสมาชิกสหภาพยุโรป หรือกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป

· หลักฐานยืนยันว่าผู้ยื่นขอวีซ่าจะเดินทางกับ หรือ เดินทางไปหา สมาชิกครอบครัวที่เป็นพลเมืองสมาชิกสหภาพยุโรป หรือกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป

ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวของสมาชิกสหหภาพยุโรป และกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรปไม่จำเป็นเป็นต้องยื่นเอกสารอื่นๆอีก แต่ สถานฯทูตขอแนะนำให้ทำประกันเดินทางทุกครั้งที่เดินทาง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://konzuliszolgalat.kormany.hu/en

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมล์มาที่ mission@bgk.mfa.gov.hu