Pályázati felhívás – Magyar–Lengyel Ifjúsági Cserealap

Pályázati felhívás

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és Lengyelország Külügyminisztériuma pályázatot hirdetnek nem-kormányzati szervezetek számára. A Magyar–Lengyel Nem-kormányzati Együttműködési Program célja egymás alaposabb megismerése, a két ország civil társadalmi együttműködésének erősítése.

A Programról szóló információkat és a pályázatok benyújtásának lehetőségét évente az illetékes Minisztériumok és külképviseletek honlapján közzéteszik, a programszabályzattal és a pályázáshoz szükséges dokumentumokkal együtt.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma saját belső jogrendszerük szabályait követik a projektek benyújtásának bejelentése és a felhívás közzététele, a szükséges csatolandó dokumentumok meghatározása, a belső döntéshozatali folyamat és a pénzügyi zárójelentés kapcsán.

A nagykövetségek évente a Program keretében végzett tevékenységről éves beszámolót készítenek, és azt Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma részére benyújtják. A Minisztériumok rendszeresen értékelik a Programot és szükség vagy igény szerint megváltoztatják azt.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma, a továbbiakban „Aláírók”, a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma között kötött, a Nem-kormányzati Együttműködési Programról szóló Szándéknyilatkozat, a továbbiakban „MoU”, (6) pontja alapján a program működését az alábbiak szerint szabályozzák:

A pályázatokat elbíráló Döntőbizottság

Az Aláírók két, országonként egy-egy Döntőbizottságot alapítanak, amelyek országonként és felenként négy főből állnak, a következő intézményeket képviselve: két-két fő mindkét Külügyminisztériumból, illetve két-két fő a másik ország külképviselete tagjaiból – ezek egyike a Nagykövet. A Bizottságot a Nagykövet elnökli. Az Aláírók jegyzékváltásútján tájékoztatják egymást a Bizottságokba kijelölt tagok személyéről és a bekövetkező esetleges változásokról. A Bizottságok döntéseiket konszenzussal hozzák meg. Konszenzus hiányában az Elnök szavazata dönt. A Bizottságok évente legalább egyszer összeülnek.

1. Pályázat benyújtására jogosultak és kizártak köre

Pályázatot nyújthatnak be nem-kormányzati szervezetek, egyházi intézmények, iskolák, egyetemek és természetes személyek. Az egyes kezdeményezések mindkét országból jelentkező pályázó partnerek részvételével jöhetnek létre. A megvalósítani tervezett projektben minimum egy magyar és minimum egy lengyel partnernek kell részt venni. Pályázatot fenti résztvevők bármelyik nevesített partnerrel benyújthatnak (pl. egyetem és magánszemély, magánszemélyek egymás között, stb.).

Nem vehetnek részt a pályázatban politikai pártok és azokhoz köthető ifjúsági szervezetek, illetve szakszervezetek, továbbá gazdasági tevékenység támogatására nem lehet támogatást kérni.

2. Pályázat benyújtása

A résztvevők egy pályázatot csak egy országban nyújthatnak be. A pályázatok a benyújtás helyétől függetlenül mindkét országban megvalósíthatóak.

A pályázatot a csatolt jelentkezési lap kitöltésével, magyar és lengyel nyelveken (mindkét nyelven) vagy angol nyelven kérjük benyújtani.

A Program keretében finanszírozandó kezdeményezéseket a másik Aláíró fél a jelentkező székhelyének vagy lakóhelyének országában működő Nagykövetségéhez kell benyújtani.

A jelentkezéseket kérjük a civil.warsaw@mfa.gov.hu e-mail címre elektronikusan megküldeni, a projektfelelős elérhetőségeinek (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával. Felhívjuk a figyelmet a terjedelmi korlát betartására.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 31.

Kérjük, maximum 7 Mbyte-os levelet küldjenek!

3. Pályázat tartalmi és formai követelményei

Pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumokat kell elektronikus úton elküldeni a 2. pontban megjelölt e-mail címre:

Kitöltött pályázati űrlap, melynek tartalmaznia kell

-          a pályázó azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét),

-          a pályázó - külföldi pályázó esetén magyarországi - adóazonosító számát,

-          szükség szerint a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,

-          a pályázó elérhetőségének megjelölését,

-           az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,

-          a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,

-           a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül: nyilatkozat arról, hogy a pályázó a Magyar Állam által a pályázat megvalósításához kapcsolódó költségvetési támogatásban nem részesült.

-          A pályázó felek közös, írásos nyilatkozatát arról: nyertes pályázat esetén vállalják a projekt lebonyolítását.

-          Az összes résztvevő partner nyilvántartásba vételi bejegyzéséről készült kivonatot vagy annak másolatát (szkennelt példányt elfogadunk). Magánszemélyek pályázata esetén személyazonosságot igazoló okirat fényképes oldaláról készült fénymásolat csatolását kérjük.

Kérjük, hogy minden pályázó ugyanazzal a partnerrel csak egy pályázatot adjon be, ellenkező esetben a Döntőbizottság fenntartja magának a jogot, hogy az általa legjobbnak ítélt pályázatot értékelje és kizárja a pályázó többi, azonos partnerrel benyújtott pályázatát.

4. Hiánypótlás

Hiánypótlás benyújtására két esetben van lehetőség:

-          addig, amíg a kiíró e-mailen nem igazolja vissza a pályázónak a pályázat beérkezését (ez esetben kérjük, egyértelműen adjon arról e-mailen tájékoztatást, mikor küldte meg azt a pályázatot, amelyhez hiánypótlást ad be), vagy

-          akkor, ha a Döntőbizottság saját maga dönt úgy: hiánypótlást kér a pályázótól. (Erre egy alkalommal kerülhet sor.)

5. A benyújtott pályázatok kizárásának okai

- formai okok: pl. hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap, hiányzó dokumentumok, pályázati határidő utáni beérkezés, nem megfelelő/hiányzó nyelven adták be a pályázatot.

- tartalmi okok: pl. kevesebb önrész megjelölése, mint a pályázatban elvárt minimum 10%; a maximális támogatási igény (5000 EUR) túllépése; a megvalósítandó projekt később fejeződik be, mint 2017. december 31-e, nem jogosult pályázó pályázata.

- egyéb okok: pl. nem valós információ szerepeltetése a pályázati anyagban.

A Döntőbizottság köteles a formai vagy tartalmi okokból kizárt pályázat kizárásának konkrét okát a pályázóval írásban közölni. Amennyiben a benyújtott pályázattal szemben tartalmi okokból merül fel kifogás, a pályázat kizárása automatikus, ez esetben a Döntőbizottság nem kér hiánypótlást.

6. Pályázatok elbírálásának szempontjai

A pályázatok témái között értékelési különbség nincsen, nem értékelünk pl. egy kulturális eseményt egy tudományostól eltérően (és viszont sem) kizárólag azért, mert különböző típusú együttműködésről van szó. A pályázatok megítélésének elsődleges és döntő szempontja az, hogyan segíti elő a projekt a két ország közötti kapcsolatok fejlődését.

 

A Döntőbizottság a különböző témákban (pl. sport, zenei, művészeti, utazási, oktatási, tudományos, kulturális, egyházi, stb.) beadott pályázatok esetében a kategóriákba sorolást maga végzi. A Döntőbizottság az adott kategóriákba eső pályázatokat saját kategóriájukon belül értékeli, fenntartva magának a jogot, hogy a győztes pályázatok magas színvonalának biztosítása érdekében kategóriánként akár több (nem azonos pályázótól beérkező) pályázatot is támogatásra érdemesként jelöljön meg, vagy egyes kategóriá(ko)n belül ne válasszon ki támogatásra érdemes beadott programjavaslatot. A beadott pályázatok alapján a kiíró szintén fenntartja magának a különböző kategóriák évenkénti meghatározásának jogát.

 

Minden projektnek ugyanannyi esélye van a támogatás elnyerésére, a megvalósítás helyszínétől függetlenül.

 

A pályázatok értékelése az alábbi szempontok alapján történik:

 

-          a pályázat kidolgozottsága (a pályázat mennyiben járul hozzá a magyar–lengyel kapcsolatok bővítéséhez, a pályázat eredményeire mennyire lehet következő projekte(ke)t alapozni);

 

-          a pályázók eddigi szakmai tapasztalata, amely (támogatás esetén) a program sikeres lefolytatását vetíti előre;

 

-           a pályázat promotálása a médiában.

 

Kérésre a Döntőbizottság a pályázónak megjelöli benyújtott pályázata legjobbnak és legkevésbé kidolgozottnak tartott részét, s ezt részére elküldi.

 

A Döntőbizottság a teljes 30000 EUR keretet szétosztja a támogatandó projektek között. A Döntőbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a támogatásra érdemesnek tartott, azonban a rendelkezésre álló pénzügyi keret korlátozottsága miatt elutasított pályázatokat pótlistán tegye közzé. Amennyiben egy nyertes és támogatandó pályázat megvalósulása a Döntőbizottság szerint veszélybe kerül, vagy a pályázó visszalép annak kivitelezésétől, a Döntőbizottság köteles a pótlistás pályázók közül minimum egy pályázóval kapcsolatba lépni a keretösszeg teljes felhasználása és az Együttműködési Program céljainak maradéktalan teljesülése érdekében.

7. Pályázatok elbírálásának határideje, eredményről való értesítés

 

A nyertes pályázatokról 2017. április közepéig várható döntés. Az eredményeket Magyarország varsói Nagykövetségének honlapján közzétesszük, a pályázókat e-mailben értesítjük a döntésről. A nyertes programokat 2017. december 31-ig meg kell valósítani.

8. Rendelkezésre álló forrás

A támogatott projektek között 2017. évben összesen 30.000 EUR keretösszeg kerül felosztásra. A Bizottságok a benyújtott pályázatok számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosítanak. Egy benyújtott pályázat részére 1000 – 5000 EUR biztosítható. A jelentkezőknek saját forrásból önrészt kell vállalniuk, ami a pályázat teljes költségvetésének minimum 10 százaléka, amely önrész teljesítését bármelyik (akár több, illetve akár az összes) partner vállalhatja. Önrészként elszámolható természetbeni hozzájárulás (pl. önkéntes munka, saját eszközpark [terembérlet] biztosítása, stb.)

9. Költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre, a támogatás folyósítása

A költségvetési támogatásból nem számolható el költségként közüzemi és telekommunikációs szolgáltatások (beleértve a vezetékes és mobiltelefon, mobil adatforgalom és internetforgalom költségeit) költségei, saját infrastruktúra (pl. helyiségek, saját gépjármű) bérlésére, használatára fordított kiadás. Amortizációs költség szintén nem számolható el.

 

A pályázók nem számolhatnak el bérjellegű kiadást a projekt adminisztratív/szervezési lebonyolításával, a projektbeszámolók (pénzügyi és szakmai beszámoló) megírásával összefüggésben.

Amennyiben bérjellegű kifizetésre vagy tiszteletdíj kifizetésére a projekt megvalósítása érdekében a pályázónak feltétlenül szüksége van, a költség elszámolható, de az ilyen tételek után felmerülő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljes egészében a pályázót terheli.

Kifizetésre elsősorban PLN-ben történik egy összegben, indokolt esetben (eurófolyószámla számának megadása esetén) a sikeres pályázó dönthet úgy, hogy EUR-ban kéri a támogatási összeget.

A sikeres pályázók a támogatási összeg terhére a kiadásokat alapvetően banki átutalással fizetik meg, a pénzügyi elszámoláshoz csatolva a banki átutalásokról szóló kivonatokat. Ettől csak indokolt esetben lehet eltérni.

10. Nyertes pályázókkal megkötésre kerülő szerződés

A kezdeményezések megvalósításáról szóló megállapodásokat a nagykövetségeknek a releváns törvényeknek és szabályozásnak megfelelően kell megkötniük. A megállapodások végrehajtását a nagykövetségeknek az illetékes országban bejegyzett pályázók tekintetében kell ellenőriznie és nyomon követnie

a)      Szerződéskötés előfeltételei, szükséges dokumentumok jegyzéke

Előfeltételként egy önálló számla vagy alszámla megnyitása szükséges. A projekt megvalósításával kapcsolatos összes kiadást erről a számláról kell kifizetni.

 

A Döntőbizottság elnöke a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A szerződéskötéshez az alábbi adatok és dokumentumok szükségesek:

 

-          Bankszámlaszám (megjelölve az a valutanemet, amelyben a számlán lévő összeget tárolják – ez vagy PLN vagy EUR lehet).

-          Bankgarancia: a pályázó és számlavezető bankja által aláírt és lepecsételt dokumentum. A bankgaranciát a korábbi tapasztalatok alapján a lengyel bankok kiállítják, viszont ez időt vehet igénybe.

-          Szervezet esetén: jogi képviselő neve.

-          Természetes személyek esetén: személyi igazolvány/útlevél száma, természetes személy lakcíme.

 

A szerződést a magyar jogszabályoknak megfelelően kell megkötni.

Kérjük a sikeres pályázókat, hogy a pénzügyi elszámolásnál a mellékelt táblázatot használják. Kérjük a sikeres pályázókat, hogy a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően járjanak el, illetve figyeljenek arra, hogy a benyújtott számlamásolatok és bankszámla-kivonatok hátoldalán az alábbi elemek szerepeljenek:

-          a számlamásolat hitelesítése, elhelyezve ezen (lehetőleg bélyegző formájában) az alábbi szöveget: „Ez a számla annak eredetijével teljes mértékben megegyezik”

-          a következő szerepeltetése a számlákon: „Felhasználva a …… című támogatott projekt elszámolásához”;

-          annak szerepeltetése, hogy a kifizetett számla összege milyen mértékben került megosztásra az önrész és a támogatási összeg között;

-          a pályázó pecsétje és képviselőjének aláírása.

Szándéknyilatkozat

 
A Magyar–Lengyel Nem-kormányzati Együttműködési Program Szabályzata

 
Pályázati tudnivalók


Jelentkezési lappdfdoc