Magyar állampolgár házassága külföldön, a házassági tanúsítvány


A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető. Amennyiben magyar állampolgár, Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan vagy menekült jogállású (a magyar menekültügyi hatóságok által elismert menekült) személy külföldön kíván házasságot kötni – amennyiben a tervezett házasságkötés helye szerinti hatóságok azt kérik kérheti a házasságkötési tanúsítvány kiadását.

Amennyiben a magyar állampolgár lakóhelye külföldön van – tehát nem minősül Magyarországon élő magyar állampolgárnak -, a tanúsítványt az illetékes magyar konzuli tisztviselő állítja ki.

A tanúsítvány nem minősül házasságkötési engedélynek, az adott személy házasságképességét tanúsítja a személyes joga, a magyar jog alapján. Ha a külföldi jog azt nem írja elő, a magyar állampolgár tanúsítvány nélkül is köthet házasságot külföldön, ez a tény a házasság érvényességét nem érinti.

A tanúsítvány kiállítása iránti kérelemhez csatolni kell a nem magyar állampolgár házasulónak az illetékes külföldi hatóság (különösen: közjegyző, anyakönyvvezető, a konzul) vagy az eljáró magyar anyakönyvvezető előtt tett és hitelesített nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a tervezett házasságának legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya. A tanúsítványban szereplő adatokat a kérelem benyújtásakor okirattal kell igazolni.

A tanúsítvány a kiállításától számított 6 hónapig érvényes.


A tanúsítvány jellege

A tanúsítvány a külföldi hatóságok felé igazolja, hogy a konkrét házasságnak a magyar jog szerint nincs törvényes akadálya. A házasságkötés anyagi jogi feltételeinek mindkét házasságkötő fél tekintetében fenn kell állniuk.


A családi állapot vizsgálata

„Nőtlen”, illetve „hajadon” esetében ezt a tényt közokirattal lehet igazolni, vagy a tanúsítvány adatfelvételi lapján tett büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal. (A legtöbb országban kiállítanak ún. nőtlenségi igazolást, esetenként az ott letelepedett külföldiek részére is.)

Az „elvált” családi állapotot a korábbi házasságot felbontó jogerős bírósági határozat, vagy a korábbi házassági kivonatban szereplő bejegyzés igazolja.

A külföldi bíróságok házasságot felbontó ítélete esetében a házasság felbontásának hazai anyakönyvezéséről kell előbb intézkedni. Ha a külföldi bíróság által felbontott házasság sem került anyakönyvezésre, azt is anyakönyveztetni kell.

„Özvegy” családi állapotot a házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házassági anyakönyvi kivonatban a házastárs halálát igazoló bejegyzés igazolja, esetleg jogerős holttá nyilvánító végzés.


A kérelem előterjesztése

A kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti „Adatfelvételi ív” és a 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat” kitöltésével lehet beadni a konzuli hivatalhoz.