A magyar állampolgárok és a Magyarországon lakó hontalan személyek külföldön történt születésének, házasságkötésének, halálesetének, válásának, illetőleg a házassági névviselési forma módosításának magyarországi anyakönyvezése kérelemre történik. A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, külföldön pedig az illetékes magyar külképviseleti hatóságnál lehet benyújtani.

A külföldön történt anyakönyvi események tényleges anyakönyvezése és az anyakönyvi kivonatok kiállítása Magyarországon történik. Ezt a tevékenységet az alábbi esetekben a Budapest Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Ügyosztálya (Hazai Anyakönyvezési Csoport) végzi, országos illetékességgel:

  • külföldön történt születés, házasságkötés, haláleset
  • az előzőleg külföldön kötött házasság külföldön történt felbontása vagy érvénytelenné nyilvánítása
  • külföldön kötött házasságban élő házassági névviselésének módosítása

A Hazai Anyakönyvezési Csoport Ügyfélszolgálati Irodájának címe:

Budapest V., Városház utca 9-11. "K" épület, félemelet 548. szoba

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: de. 8-12 óráig; du. 12.45-18 óráig
Kedd - csütörtök: de. 8-12 óráig; du. 12.45-16 óráig
Péntek: 8-12.30-ig

Telefon: 327-1000/2838-as mellék    
              327-1347

Az anyakönyvezést, illetve az anyakönyvi kivonat kiállítását a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető végzi, amennyiben:

  • a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságot előzőleg Magyarországon kötötték; vagy
  • a házassági névviselési forma módosítását külföldön kérelmező a házasságát Magyarországon kötötte.

Az ügyfajták szerinti tájékoztatókat a lap alján található elérési utakra kattintva olvashatja el. A hazai anyakönyvezést a tájékoztatóból letölthető adatlap kitöltésével és az abban felsorolt mellékletek csatolásával lehet kezdeményezni. Az anyakönyvezést célszerű az anyakönyvi esemény bekövetkezése után minél hamarabb kérni, ugyanis más hazai eljárásokban a magyar anyakönyvi kivonatok bemutatása alapvető feltétel lehet.

Az eljárás díjköteles, a díj mértékét a tájékoztatók tartalmazzák. Az ügyintézés ideje általában 3 hónap.


Az adatlap kitöltését és aláírását követő eljárás

Amennyiben a kérelem aláírására a tiszteletbeli konzul előtt kerül sor, kérjük, hogy a megfelelően kitöltött, a tiszteletbeli konzul aláírásával és pecsétjével is ellátott adatlapokat (3 példány), valamint a tájékoztatóban felsorolt mellékleteket az athéni nagykövetség részére ajánlott küldeményként felbélyegzett, és saját névre megcímzett borítékkal együtt szíveskedjen megküldeni. Ennek hiányában 5 EUR postaköltséget kell felszámolnunk, amely a kérelemnek a nagykövetség részére történő elküldésekor, a konzuli díjjal együtt fizetendő.

A dokumentumok elküldése a nagykövetségre, illetőleg a már kiállított okirat továbbítása az Ön által az adatlapon megadott címre gyorspostai szolgáltató útján is történhet. Az erre vonatkozó igényét a kérelem benyújtásakor/megküldésekor az adatlapon jeleznie kell. A gyorspostai szolgáltatás költsége az ügyfelet terheli. A díjat a szolgáltató utólag, a postai küldemény átvételekor kéri megfizetni.

A postai küldemény késedelmes megérkezéséért vagy eltűnéséért sem az athéni nagykövetség, sem pedig a tiszteletbeli konzulok felelősséget nem vállalnak.

Az okirat kiállítását hazai hatóság végzi. Az erre irányuló eljárást, és a hazai hatósággal folytatott levelezést a nagykövetség nem tudja meggyorsítani.

Annak érdekében, hogy az elkészült okirat megérkezéséről, illetőleg a magyar hatóság esetleges hiánypótlási felszólításáról rövid úton értesíteni tudjuk, kérjük, minden esetben adja meg telefonos (lehetőség szerint mobil!) elérhetőségét.

A kiállított okirat az athéni nagykövetségen is átvehető. Ebben az esetben a kérelmen értesítési címként a nagykövetséget jelölje meg. Az okiratot csak a kérelmezőnek, vagy az átvételre írásban meghatalmazott személynek adjuk ki. A meghatalmazást magyarul, görögül vagy angolul kérjük bemutatni a nagykövetségen. Az írásbeli meghatalmazás érvényességéhez két tanú aláírása szükséges. A saját kezűleg írt és aláírt meghatalmazáson a két tanú aláírása elmaradhat. A meghatalmazást a görög rendőrség legközelebbi kirendeltségén is írásba foglaltathatja. Meghatalmazásként fogadjuk el, ha a kérelmező az átvételre jogosult személyt – teljes név; születési hely, idő; személyazonosító okmány száma egyidejű feltüntetésével – a kérelem benyújtásakor az adatlapon feltünteti.