Tájékoztató a magyar állampolgárságról

A magyar állampolgárságról, így a magyar állampolgárság keletkezéséről, megszerzéséről, elvesztéséről, valamint az állampolgársági eljárásról az 1993. október 1-jén hatályba lépett 1993. évi LV. törvény rendelkezik. A magyar állampolgárság érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel vagy érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható.

Külföldön élő magyar állampolgár az állampolgárságát és személyazonosságát érvényes magyar útlevéllel igazolhatja. Ha útlevéllel nem rendelkezik, vagy valamely magyar, illetve külföldi hatóságnál állampolgársági tényt kell igazolnia, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól állampolgársági bizonyítvány kiállítását kérheti. Állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható a magyar állampolgárság fennállása, elvesztése vagy az a tény, hogy a kérelmező nem magyar állampolgár.

Magyar állampolgárságot tanúsító bizonyítvánnyal minden további eljárásban igazolhatja magyar állampolgársága fennállását, így a bizonyítvány birtokában magyar útlevelet igényelhet, külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezését kérheti, stb.

A magyar állampolgárság megállapítása iránti kérelem

Az állampolgársági bizonyítványt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatósága adja ki. A "Kérelmet" mellékleteivel együtt a lakóhely szerint illetékes magyar konzulnál kell személyesen benyújtani, aki azt továbbítja az Állampolgársági Igazgatósághoz.

A nyomtatványt magyar nyelven kell kitölteni, amit a kérelmező saját kezűleg ír alá. A konzul a kérelem átvételekor a kérelmező személyazonosságát ellenőrzi és aláírását hitelesíti. Külföldön élő kérelmező a lakóhelyén az arra feljogosított hatósággal is igazoltathatja személyazonosságát és hitelesíttetheti aláírását. A közjegyző (Notar) aláírását és pecsétjét a külképviseletnek felül kell hitelesítenie (diplomáciai felülhitelesítés).

Minden esetben csatolni kell a kérelmező születési anyakönyvi okmányát és a családi állapotát, illetve névviselését igazoló iratokat (pl. házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet, névváltoztatási okirat)

Az állampolgársági törvényeknek nincs visszaható hatálya, ezért mindig figyelembe kell venni az állampolgárságot befolyásoló esemény idején hatályban volt állampolgársági törvény rendelkezéseit. Például:

§ az 1957. október 1-je előtt született gyermek a törvényes apa állampolgárságát követi. Magyar állampolgár anya után csak a házasságon kívül született gyermek szerezhetett magyar állampolgárságot.

§ ha magyar állampolgár nő 1957. október 1-je előtt külföldi állampolgárral kötött házasságot, magyar állampolgárságát elveszíthette. Ez minden esetben egyedi vizsgálatot igényel.

§ Magyarország és a volt szocialista országok között kettős állampolgárság kiküszöbölésére kétoldalú egyezmények voltak hatályban. Az egyezmények rendelkezéseit figyelembe kell venni az ún. vegyes házasságból - az egyezmények fennállása idején - született gyermekek állampolgárságának vizsgálatánál, függetlenül születési helyüktől.

Egyes esetekben tehát a már jelzett iratok nem elegendőek az állampolgárság megállapításához, így további iratok bemutatása is szükséges. Pl.

1. A külföldön született kérelmezőnek csatolnia kell szülei házassági okmányát. Ha a házassági anyakönyvi kivonat a születési adatokat nem tartalmazza, mellékelni kell a szülő (1957. október 1-je előtt született kérelmező esetében csak az apa) születési okmányát is. Ha már ő is külföldön született, mindazon felmenők (nagyszülő, dédszülő) anyakönyvi okmányait mellékelni kell, akiktől a kérelmező magyar állampolgárságát eredezteti.

2. Ha a kérelmező nő, nyilatkoznia kell családi állapotáról, valamennyi házasságkötésének helyéről és idejéről, házastársai személyi adatairól, továbbá a házastársak állampolgárságáról. Lehetőség szerint csatolja a házassági anyakönyvi kivonatait. Ha a kérelmező nő Magyarországon kötött házasságot és házassága fennáll, csak a házassági anyakönyvi kivonatba bejegyzett név viselésére jogosult.

3. Ha a kérelmező és/vagy szülei elcsatolt területen születtek, fel kell sorolnia 1921 utáni, Magyarország mai területén volt összes lakóhelyüket, vagy igazolnia kell illetőségi helyüket.

Az állampolgárság vizsgálatához az anyakönyvi okmányokat eredetben, vagy hiteles másolatban kell csatolni. A kérelemhez mellékelt eredeti anyakönyvi okmányokat az Állampolgársági Igazgatóság az eljárás végén a kérelmezőnek visszaadja. A külföldi okmányokat hitelesített magyar nyelvű fordítással együtt kell mellékelni.

Ha az anyakönyvi esemény Magyarországon történt és az okmány beszerzése a kérelmezőnek nagy terhet jelentene, akkor azt a pontos adatok ismeretében Magyarország mai területéről a Konzuli Osztály díj ellenében beszerzi. (Ha az anyakönyvi esemény Budapesten történt, a kérelmezőnek a kerületet pontosan meg kell jelölnie.)

Az okmánybeszerzéssel az állampolgársági eljárás ideje értelemszerűen meghosszabbodik.

Egyházi anyakönyvi okmányokat (keresztlevél, házasságlevél) csak abban az esetben tud az Állampolgársági Igazgatóság elfogadni, ha az adott időpontban nem volt állami anyakönyvezés. Magyarországon 1895. október 1-jétől vezetik az állami anyakönyveket.

Külföldön történt anyakönyvi esemény okirattal történő igazolásától nem tudunk eltekinteni.

A kérelem díját a nyilatkozat megtételekor kell megfizetni.

Az eljárás lefolytatása kb. három hónapot vesz igénybe, de bonyolultabb, összetettebb ügyekben hosszabb ideig is eltarthat.

B. Lemondás a magyar állampolgárságról

A külföldön élő személy magyar állampolgárságát lemondással szüntetheti meg. A lemondó nyilatkozatot a külföldi lakóhely szerint illetékes magyar külképviseleten kell személyesen megtenni.
A kérelmezőnek nem lehet Magyarországon bejelentett lakóhelye. Ha van, azt a bejelentett lakcím szerinti önkormányzat jegyzőjénél meg kell szüntetnie.

A lemondásra irányuló nyilatkozathoz a következő iratokat kell - eredetiben - benyújtani:

  • a magyar állampolgárság bizonyítása (ez lehetséges az érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány vagy egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány bemutatásával),
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • a családi állapot igazolása (ez történhet az elhunyt házassági anyakönyvi kivonatnak vagy a jogerős bontóítéletnek vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának bemutatásával),
  • a külföldi állampolgárság igazolására, ennek hiányában pedig a külföldi állampolgárság megszerzésének valószínűsítésére szolgáló irat (Einbürgerungszusicherung),
  • igazolás arról, hogy a nyilatkozó a végleges külföldi letelepedés szándékával megszüntette magyarországi lakcímét.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilatkozat érvényességéhez az összes említett irat benyújtása szükséges. A házastársak és kiskorú gyermekeik közös nyilatkozatot terjeszthetnek elő. Ehhez a házastársak és a 14. életévüket betöltött kiskorúak személyes megjelenése szükséges. Elvált vagy különélő házastársak, illetve szülők kiskorú gyermekének lemondási nyilatkozatához is szükséges mindkét szülő hozzájárulása, függetlenül attól, hogy a gyermeket a bíróság kinél helyezte el. Ez alól kivételt jelent, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogot megszüntette, ezt viszont a jogerős bírósági határozat bemutatásával igazolni kell.

A lemondás elfogadásáról a Magyar Köztársaság elnöke dönt. A nyilatkozatot akkor fogadja el, ha a nyilatkozat és mellékletei hiánytalanok. A lemondás díját a nyilatkozat megtételekor kell megfizetni.

Az eljárás - hiánytalan kérelem esetén - körülbelül 1 évig tart.

Az itt közölt, általános jellegű információk csupán tájékoztató jellegűek. Javasoljuk, hogy mielőtt személyesen felkeresné Konzuli Osztályunkat, szíveskedjék telefonon előzetesen érdeklődni.

Kedvezményes honosítás

Mint ismeretes, a magyar állampolgárságról szóló, módosított törvény egyszerűsített honosításra vonatkozó rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. Ettől az időponttól lehet benyújtani a módosított törvény szerinti honosítási kérelmeket az átvételükre felhatalmazott magyarországi szerveknél (anyakönyvvezető, bevándorlási és állampolgársági hivatal regionális irodái), valamint a magyar külképviseleteken. Berni nagykövetségünk konzuli osztálya is számtalan kérelmet vett már át az elmúlt hónapokban és megtörténtek az első új állampolgársági eskütételek is. Amennyiben nagykövetségünk konzuli osztályán kívánja benyújtani kérelmét, úgy kérjük, hogy előzetesen telefonon egyeztessen időpontot munkatársainkkal! A kérelem benyújtásával, a szükséges csatolandó iratokkal kapcsolatos információkat megtalálja a www.allampolgarsag.gov.hu internetes oldalon.